HERITO

Międzynarodowy kwartalnik, ukazujący się w wersji polsko-angielskiej, to jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. Czasopismo koncentruje się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, awangardy pamięci, geografii wyobraźni czy pamięci nowoczesności. Pretekstem do rozważań jest Europa Środkowa, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, co trafiające w sedno współczesnej debaty.

Europa Środkowa to świadomy wybór, kwestia naszego światopoglądu, ale i wspólnota doświadczeń – naszych własnych i naszych sąsiadów. „Herito” stanowi kolejny rozdział fascynacji tą wyjątkową częścią Starego Kontynentu, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. Europa Środkowa jest naszym losem, a nie terytorium o ściśle wyznaczonych granicach. Jej tożsamość opiera się na sprzecznościach, które często skutkowały kreatywnym napięciem. Materialne i niematerialne owoce tego napięcia są dziś naszym wspólnym dziedzictwem – wytworem wielowiekowych nawarstwień, przenikania się kultur, idei i wartości. Dziedzictwem jest także nasza pamięć i tożsamość. Stąd wynika rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego – bo dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów. – mówi prof. Jacek Purchla, redaktor naczelny.

Herito, nr 32-33: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Co zostanie po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018? Jak opowiadać o historii i pamięci, żeby budować mosty, a nie utwierdzać istniejące podziały? Gdzie leży klucz do stworzenia pojemnej narracji europejskiej oddającej doświadczenia nowych, środkowoeuropejskich krajów wspólnoty? Dlaczego dziedzictwo to ludzie i jakim kierunku rozwijała się będzie współczesna heritologia?

Herito, nr 31: Dunaj – rzeka pamięci

Dunaj to nie tylko druga najdłuższa rzeka Europy, przepływająca przez dziesięć krajów, ale przede wszystkim monumentalny nośnik pamięci: historycznej, zbiorowej, kulturowej. W jego wodach odbija się historia Europy, od czasów starożytnych, kiedy stanowił północną granicę Cesarstwa Rzymskiego, przez dramatyczny okres drugiej wojny światowej i okresu powojennego, aż do dziś.

HERITO, nr 30: Bałkany przeobrażone

Czy Bałkany mają nadal, jak chciał Churchill, „więcej historii, niż potrafią strawić”? Pozostają „europejskim Orientem” czy szlachetną strefą buforową? Jak czują się literatury bałkańskich „małych języków” i w czym pokładają nadzieję? A może dawnych Bałkanów już nie ma, a zamieszkujące je narody są tylko silniejszymi lub słabszymi narracjami? To najważniejsze pytania 30. numeru kwartalnika „Herito”.

HERITO, nr 29: Kłopotliwe dziedzictwo Europy Środkowej

Zachować czy zburzyć Pałac Kultury i Nauki w Warszawie? Jak poradzić sobie z kłopotliwym dziedzictwem obozów zagłady czy pomnikami Armii Czerwonej? Z czego wynika fenomen niektórych bloków z „wielkiej płyty” i socrealistycznych budynków? Czy skłonni jesteśmy wziąć odpowiedzialność za całość wytworów minionych pokoleń niezależnie od konotacji narodowych i tła ideologicznego? Na pytania te starają się odpowiedzieć autorki i autorzy 29. numeru kwartalnika „Herito”.

HERITO, nr 28: Pamięć reformacji

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele Zachodnim. Czy bez tych doświadczeń dopracowalibyśmy się wolności jednostki i praw człowieka? Czy bez protestanckiego etosu narodziłby się kapitalizm? Jaką rolę odegrała reformacja w kształtowaniu się nowoczesnych środkowoeuropejskich narodów? Na pytania te starają się odpowiedzieć autorki i autorzy 28. numeru kwartalnika „Herito”.

HERITO, nr 27: Kraków i świat

Czy Kraków mógłby być miastem kreatywnym i   co by to mog ł o znaczy ć ? Co wyróżnia go na tle innych miast Środkowej Europy? Jakie piosenki nuciły krakowskie kwiaciarki na rynku w kwietniu 1990 roku? Specyfikę Krakowa – miasta palimpsestu – próbują uchwycić w najnowszym numerze magazynu „Herito” historycy, dyplomaci, literaturoznawcy, tłumacze, politolodzy, ekonomiści, menadżerowie kultury czy architekci.

HERITO, nr 26: Węgry

Kim są dziś Węgrzy i jak siebie widzą w Europie Środkowej? Na czym polega fenomen Budapesztu na przełomie XIX i XX wieku? Jak wygląda Polak węgierskimi oczami? Czym jest dla Węgrów Dunaj? Co wspólnego z placem Kálmána Szélla w Budapeszcie mają Elvis Presley, Mao Zedong czy Kreml?

HERITO, nr 25: Śląski

Na czym polega śląska osobność? Dlaczego z natury Ślązacy są predestynowani do dialogu? Jak ten region Europy Środkowej opowiada albo wymazuje literatura polska, niemiecka i czeska? Dlaczego stolicę regionu - powojenny Wrocław określano Nowym Jorkiem PRL-u? Powyższe pytania stawiają przed sobą autorzy najnowszego numeru „Herito”, którego przewodnim tematem jest tym razem Śląsk. 

HERITO, nr 24: Wzorowanie. Dizajn w Europie Środkowej

Czy dizajn to dzisiaj tylko złudzenie? Jaki związek ma świadome projektowanie z sytuacją polityczną, ekonomiczną i społeczną? Jeśli Skandynawia dla dizajnu od lat uchodzi za synonim prostoty i funkcjonalności, czym dla dizajnu byłaby dziś Polska i szerzej – Europa Środkowo-Wschodnia?

HERITO nr 22-23: Miasto jako dzieło sztuki

Z okazji jubileuszu Międzynarodowe Centrum Kultury przygotowało specjalny, podwójny numer kwartalnika „Herito”. Idea miasta jako dzieła sztuki w XIX wieku narodziła się na nowo, na trwale łącząc się z burzliwą historią nowoczesności. „Herito” przybliża ten fenomen ze środkowoeuropejskiej perspektywy: śledzi losy nowoczesnego miasta jako dzieła sztuki w kontekście historii politycznej i artystycznej, szuka wyznaczników jego oryginalności, pyta, co teraz czyni miasto szczęśliwym. W numerze między innymi: Ewa Chojecka, Artur Klinau, Katherine Lebow, Ewa Rewers, Derek Sayer i Beata Chomątowska.

HERITO, nr 21: Galicja po Galicji

Galicji już nie ma. Zniknęła z mapy Europy w 1918 roku wraz z rozpadem monarchii austro-węgierskiej, której była prowincją. Ale wciąż istnieje w świadomości i pamięci zbiorowej dzisiejszych mieszkańców tego regionu. To przestrzeń wyobrażona, z którą czują więź emocjonalną i psychologiczną. Mit Galicji wciąż kształtuje ich tożsamość.

HERITO, nr 20: Balticum

Tematem przewodnim kolejnego numeru „Herito”, przygotowanego we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, jest Morze Bałtyckie.

HERITO, nr 19: Myślenie krajobrazem

Krajobraz to nie tylko malarskie lub wzrokowe efekty – pisał w 1943 roku Stanisław Vincenz – lecz także gleba, po której stąpamy i na której pracujemy, jej falistość lub równinność, jej wody – morza, rzeki lub moczary – a nawet powietrze, którym oddychamy ...

HERITO, nr 17–18: Socmodernizm w architekturze

Dziś socmodernizm stał się modny. Remanent trwa, choć nieczęsto sięga poza granice własnych krajów. Tym podwójnym numerem „Herito” chcemy rozszerzyć horyzont dyskusji. Rozejrzeć się w pejzażu architektonicznym niegdysiejszych demoludów, zerwać ze stereotypem „stylu blokowisk”.

HERITO, nr 16: Stulecie Wielkiej Wojny

Czy w Europie Środkowej żywa jest pamięć o pierwszej wojnie? Jak jest ona pamiętana bądź przez kogo i dlaczego spychana jest w niepamięć? Jakie znaczenia może mieć wojna...

HERITO, nr 15: Narody i stereotypy

Myślenie stereotypowe tkwi głęboko w kulturze, historii i pamięci zbiorowej. Nie odzwierciedla jedynie realnych, dawnych lub niedawnych, konfliktów, choć nie sposób go od nich całkowicie oddzielić...

HERITO, nr 14: Turcja – Türkiye – Turkey

Idea przedmurza – antemurale christianitatis – stanowi istotną składową wielu kultur narodowych w Europie Środkowej. Przykład polskich Kresów może być tego dobrą ilustracją...

HERITO, nr 13: Konflikty pamięci

Każda wspólnota wypracowuje specyficzne sposoby zapamiętywania, ale też zapominania niewygodnych faktów. Ars memoriae i ars oblivionis stanowią nierozłączną parę, jak przekonuje Robert Traba. Zapomnienie bywa konieczne...

HERITO, nr 12: Rumunia – Romania – România

12. numer kwartalnika „Herito” ma stać się zatem swoistym kompendium o historii, dziedzictwie, tożsamości i kulturze współczesnej Rumunii, dlatego do współpracy przy jego powstaniu zaprosiliśmy intelektualistów i naukowców...

HERITO, nr 11: Chorwacja w Europie

Demokratyczna Chorwacja powstała dwadzieścia trzy lata temu, lecz trudno mówić o niej jako o państwie młodym. Choć debiutuje w Unii Europejskiej, kulturę europejską współtworzy od tysiącleci. Sukces integracji...

HERITO, nr 10: Nieuchwytny środek (Europy)

Uchwycenie środka jest zadaniem kłopotliwym, trudnym, być może wręcz niemożliwym. Choćby gdy spojrzeć na dwa Wyszegrady – miejscowości o tej samej nazwie, jedną na Węgrzech, drugą w Bośni. Pierwszy, od którego nazwę wzięła...

HERITO, nr 9: Słowacja – Slovensko – Slovakia

Tematem numeru są historia i współczesność Słowaków odzwierciedlone w kulturze i w tożsamości. Jest to zarazem przegląd interesującyh zjawisk we współczesnej kulturze słowackiej. W numerze piszą między innymi: Vladímir Beskid...

HERITO, nr 8: Narody – historia i pamięć

W kolejnym, ósmym już, numerze kwartalnika Herito o narodach w kontekście historii i pamięci piszą m.in. Miroslav Hroch, Aleksandr Lipatow, Zdzisław Najder, Robert Traba, Wojciech Wilczyk. Z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem...

HERITO, nr 7: Opowieści z krajów, których już nie ma

W roku 1989 Polska graniczyła z trzema krajami. Kilka lat później żadnego z nich już nie było. Pamiętnej jesieni spełniało się marzenie Milana Kundery, aby kraje naszej części Europy powróciły ze Wschodu, dokąd niesłusznie trafiły...

HERITO, nr 6: Kultura i polityka

W nowym numerze polsko-angielskiego kwartalnika „Herito” mariaż kultury z polityką w rozmaitych odcieniach analizują: Anda Rottenberg, Jekatierina Andriejewa, Ivan Čolović, Janusz Sepioł, Bożena Gierat-Bieroń. Światło na sytuację...

HERITO, nr 5: Miasta do przemyślenia

Miasto na półistniejące i na półporzucone, miasto stracone i na półodzyskane, jak pisał o dzisiejszym Lwowie Adam Zagajewski, to zarazem pars pro toto syndromu miasta środkowoeuropejskiego – nie należy ono w pełni do nikogo...

HERITO, nr 4: Sztuka zmienia miejsce

Sztuka zmieniła swoje miejsce – wyszła z pracowni, ale też wymknęła się gdzieś poza galerie, poza muzealne sale. Co to oznacza dla instytucji i na ile powinno się zmienić myślenie o infrastrukturze dla sztuki? A nowe miejsce...

HERITO, nr 3: Miasto i muzeum

Opowieść o mieście bywa dziś szansą na uwolnienie się od wszelkich „jedynie słusznych” narracji, na godzenie antagonizmów, na docieranie do autentycznej, choć złożonej, bo wielowarstwowej tożsamości miejsc. Ważna rola w tym procesie...

HERITO, nr 2: Tożsamości wyobrażone

W dzisiejszych płynnych czasach człowiek poszukuje miejsca, miejsce zaś człowieka; ludzie chcą się odnaleźć w przestrzeni, ale i przestrzenie wpływają na całe zbiorowości. Rodzi to potrzebę wyobrażenia pewnych możliwych, wielowarstwowych...

HERITO, nr 1: Symbole i kalki

„Herito” – kwartalnik ukazujący się w wersji polsko-angielskiej – to nowa inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że stanie się jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości...
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka