Edycje programu

Edycje programu

XX edycja (marzec – lipiec 2019)

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 55 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Iraku, Japonii, Kanady, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Komisja postanowiła przyznać pięć stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • prof. Akiko Kasuya (Japonia), Kyoto City University of Arts, Kioto. Celem projektu jest analiza polskiej sztuki współczesnej w kontekście zachodzących przemian społecznych (Program Senior);
 • dr Olena Kozakevycz (Ukraina), Instytut Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów. Celem projektu jest opracowanie sztuki dekoracyjnej Huculszczyzny i Pokucia w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Etnograficznego w Krakowie (Program Senior);
 • Tatyana Zabłockaja (Białoruś), Republikański Instytut Szkoły Wyższej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu, Mińsk. Projekt poświęcony muzeifikacji historyczno-kulturowego dziedzictwa oo. Pijarów na Białorusi (Program Junior)

XIX edycja (wrzesień – grudzień 2018)

W dniu 5 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 40 aplikacji, spośród których 29 dotyczyło Programu Senior (osoby posiadające stopień doktora lub tytuł profesora), a 11 Programu Junior (doktoranci oraz młodsi pracownicy instytucji naukowych). Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z 16 państw: Białorusi (6), Brazylii (1), Czech (1), Wysp Fidżi (1), Gruzji (1), Hiszpanii (1), Litwy (1), Macedonii (1), Rosji (3), Rumunii (1), Serbii (1), Węgier (1), Wielkiej Brytanii (1), Włoch (1), Ukrainy (17), USA (2).

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr Katarzyna Konczewska, Białoruś, Grodno, badaczka niezależna. Program Senior: projekt dotyczy opracowania muzealiów i archiwaliów z terenów dzisiejszej Białorusi, które znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz przygotowania publikacji poświęconej materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu terenom zachodniej Białorusi.
 • Ass. Prof. Erica Lehrer, Kanada, Montreal, Concordia University. Program Senior: celem projektu jest kwerenda materiałów archiwalnych i przygotowanie monografii poświęconej kulturze pamięci o ofiarach Zagłady. 
 • Dr hab. Henadz Sahanovich, Białoruś, Mińsk, European Humanities University in Vilnius. Program Senior: przedmiotem badań jest rola wyznania oraz języka jako czynników integrujących wspólnotę narodową na obszarach wielokulturowych dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • Cristian Antim Bobicescu, Rumunia, Bukareszt, Rumuńska Akademia Nauk. Program Junior: celem badań jest przygotowanie opracowania na temat stosunków polsko-litewsko-mołdawskich na przełomie XVI i XVII w.
 • Pavel Veljanoski, Macedonia, Skopje, SS Cyril and Methodius University. Program Junior: projekt dotyczy polskich śladów w architekturze i urbanistyce Skopje ze szczególnym uwzględnieniem wkładu polskich urbanistów w jego odbudowę po trzęsieniu ziemi w 1963 r.

XVIII edycja (marzec – lipiec 2018)

W dniu 1 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 59 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacja, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Komisja postanowiła przyznać siedem stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr Marek Ďurčanský (Czechy), Instytut Historii Uniwersytetu Karola, Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze. Program Senior: projekt poświęcony stosunkom Uniwersytetu Praskiego ze środowiskiem naukowym i kulturalnym Krakowa w okresie autonomii (1867-1918).
 • Prof. dr hab. Bohdan Cherkes (Ukraina), Instytut Architektury Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, Lwów. Program Senior: projekt poświęcony twórczości Ignacego Drexlera i jego roli w kształtowaniu nowoczesnej kultury urbanistycznej w Polsce.
 • Dr Margarete Wach (Niemcy), Uniwersytet Siegen i Uniwersytet w Tybindze, Kolonia. Program Senior: projekt poświęcony amatorskiemu ruchowi filmowemu i AKFom w gazetach codziennych.
 • Dr Iryna Horban (Ukraina) Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego, Lwów. Program Senior: projekt poświęcony stratom dóbr kultury z lwowskich muzeów w trakcie I i II WŚ oraz ich restytucji.
 • Mgr Richard Gregor (Słowacja), Wydział Historii i Teorii Sztuki i Architektury, Uniwersytet w Trnavie. Program Junior: projekt poświęcony neoawangardowej sztuce w Europie Środkowej po 1945 roku.
 • Mgr Ivan Durgutovski (Macedonia), Uniwersytet Europejski Republiki Macedonii, Skopje. Program Junior: projekt polegający na autorskiej wizualizacji postaci Tadeusza Kantora i jego twórczości przy użyciu różnych mediów.
 • Mgr Nune Srapyan (Armenia), badaczka niezależna. Program Junior: projekt poświęcony starodrukom ormiańskim w bibliotekach na obszarze I RP.
XVII edycja (wrzesień – grudzień 2017)

W dniu 21 czerwca br. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 57 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Litwy, Madagaskaru, Nepalu, Serbii, Pakistanu, Rosji, Rwandy, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch. Komisja postanowiła przyznać sześć stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr Siarhei Hruntou (Białoruś), The National Academy of Sciences of Belarus, The Center for Belarussian Culture, Language and Literature Research, Program Senior: projekt poświęcony analizie fenomenu kaplic pogrzebowych w parkach zespołów dworskich na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 • Dr Noemi Kertesz (Węgry), Uniwersytet w Miszkolcu, Program Senior: projekt poświęcony jest analizie polskiej literatury współczesnej odnoszącej się do tematyki przesiedleń.
 • Dr Nikola Krstovic (Serbia), University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Center for Museology and Heritology, Program Senior: projekt poświęcony dziedzictwu i kulturze pamięci Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście projektów muzealnych w krajach wyszehradzkich.
 • Dr Piruz Mnatsakanyan (Armenia), Instytut Starych Rękopisów im. Św. Masztoca, Erywań, Program Senior: celem projektu jest analiza ormiańskiej księgi sądowej z Jazłowca jako źródła wiedzy o historii życia Ormian w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII w.
 • Dr Natalia Moussienko (Ukraina), National Academy of Arts of Ukraine, Kijów, Program Senior: projekt poświęcony wizualnej recepcji wydarzeń na kijowskim Majdanie.
 • Dr Andrij Stefanyshyn (Ukraina), Lwowski Uniwersytet Narodowy, Wydział Geografii, Program Senior: celem projektu jest analiza polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania dziedzictwa przemysłowego  dla celów turystyki.
XVI edycja (marzec – lipiec 2017)

W dniu 31 stycznia odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 51 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Australii, Austrii, Białorusi, Brazylii, Gruzji, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy, USA, Węgier. Komisja postanowiła przyznać siedem stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr hab. Svitlana Linda (Ukraina), Politechnika Lwowska, Lwów.: Program Senior: projekt poświęcony roli lwowskiej szkoły architektonicznej w rozwoju teorii i praktyki architektury polskiej po II wojnie światowej
 • Dr Andrei Matsuk (Białoruś), Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk: Program Senior: projekt poświęcony roli szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej w latach 1697–1763
 • Dr Jakub Forst-Battaglia (Austria), badacz niezależny, Wiedeń: Program Senior: projekt ukazujący rolę Polski i jej sąsiadów wobec nowego porządku politycznego po I wojnie światowej
 • Dr Bojan Blazhevski (Macedonia), badacz niezależny, dziennikarz, Skopje: Program Senior: projekt urbanistyczny Skopje 2014 w kontekście politycznym i architektonicznym
 • Eleanor Shapiro (USA), The Graduate Theological Union, Berkeley: Program Junior: analiza wydarzeń kulturalnych promujących kulturę i dziedzictwo żydowskie w mały polskich miasteczkach
 • Anna Ernhoffer (Węgry), Uniwersytet im. Loranda Eotvosa, Budapeszt: Program Junior: projekt poświęcony relacjom między elitami politycznymi Polski i Węgier w okresie wczesnonowożytnym w świetle korespondencji
 • Dr Iveta Leitane (Łotwa), University of Latvia, Ryga: Program Senior: projekt poświęcony badaniom nad transferem idei pomiędzy środowiskami akademickimi Polski, Kurlandii i Inflant w XVI–XVII w.
XV edycja (wrzesień – grudzień 2016)

W dniu 6 lipca odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. W związku z drugą w tym roku edycją konkursu do MCK wpłynęło 31 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Australii, Białorusi, Chorwacji, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Komisja postanowiła przyznać sześć stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Prof. dr hab. Lubow Żwanko (Ukraina), Uniwersytet Narodowy Gospodarki Miejskiej w Charkowie: Program Senior: projekt poświęcony działalności Polaków w Charkowie w XIX i XX wieku;
 • Dr Claudia Florentina Dobre (Rumunia), Centre for Memory and Identity Studies, Bukareszt: Program Senior: badania porównawcze poświęcone życiu społecznemu i kulturalnemu w Krakowie i w Braszowie w okresie komunizmu;
 • Dr Katarzyna Konczewska (Białoruś), badaczka niezależna, Grodno: Program Senior: badania etnograficzne i antropologiczne poświęcone zwyczajom pogrzebowym pogranicza Polski i Białorusi;
 • Dr Nataša Urošević (Chorwacja), Juraj Dobrila University of Pula, Pula: Program Senior: badania poświęcone rozwojowi zjawiska miast kreatywnych w Polsce;
 • Maia Ipp (USA), San Francisco State University, San Francisco: Program Junior: projekt poświęcony współczesnym polskim inicjatywom służącym upamiętnieniu dziejów wspólnoty żydowskiej w Polsce;
 • Dr Elena Kucheyavaya (Federacja Rosyjska), Zachodnia Filia Rosyjskiej Akademii RANEPA, Kaliningrad: Program Senior: program poświęcony współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie kultury na przykładzie Krakowa.
XIV edycja (marzec – lipiec 2016)
 • Dr Nataliia Rudyka (Ukraina), Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Kijów: Program Senior: badania porównawcze poświęcone średniowiecznej biżuterii z terenu Skandynawii, Polski i Rusi Kijowskiej;
 • Ola Khito (Syria), Badaczka niezależna, Damaszek: Program Junior: projekt badawczy poświęcony procesom rekonstrukcji obiektów dziedzictwa kulturowego zniszczonych w wyniku działań wojennych w kontekście utrwalania tożsamości narodowej;
 • Miłosz Cybowski (Wielka Brytania), University of Southampton, Southampton: Program Junior: projekt badawczy poświęcony polsko-brytyjskim relacjom politycznym w XIX w., którego celem jest pokazanie roli Polski, jej historii i kultury w życiu publicznym i politycznym Wielkiej Brytanii wczesnej epoki wiktoriańskiej;
 • Pieter De Messemaeker (Belgia), Gent University, Gandawa: Program Junior: projekt badawczy poświęcony historii polskich młodzieżowych ugrupowań politycznych i stowarzyszeń działających na początku XX wieku w Belgii;
 • Dr Claire Giraud-Labalte (Francja), Professor emeritus, Universite Catholique de l'Ouest:Program Senior: projekt badawczy dotyczący pamiętników i listów z podróży Izabeli Czartoryskiej i członków jej rodziny. Celem badań jest ich streszczenie i częściowe tłumaczenie;
 • Dr Magdalina Mitreva (Bułgaria), Uniwersytet Sofijski, Sofia:Program Senior: Projekt badawczy poświęcony znakom pamięci, dziejowej drodze i stosunkom dyplomatycznym dwóch słowiańskich państw i narodów na przestrzeni wieków na tle aktualnej sytuacji międzynarodowej w Europie i na świecie.
XIII edycja (wrzesień – grudzień 2015)
 • Daria Cherkaska (Ukraina), Centrum Ochrony i Konserwacji Zabytków Historii i Kultury, Kijów: Program Junior: studia porównawcze nad systemem ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na Ukrainie.
 • Prof. Zuelika Martinez (Meksyk), University of Mexico, Mexico City:  Program Senior: projekt poświęcony myśli filozoficznej w teatrze Tadeusza Kantora.
 • Dr hab. Ihor Skoczylas (Ukraina), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Kijów: Program Senior: projekt na temat wpływu kultury i dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów na współczesny rozwój tożsamości narodowych Ukraińców i Białorusinów.
 • Dr Gediminas Lesmaitis (Litwa), badacz niezależny, Wilno: Program Senior: projekt poświęcony badaniom nad listami i dokumentami związanymi z Zygmuntem Augustem.
 • Dr Stsiapan Stureika (Białoruś), European Humanities University, Wilno: Program Senior: projekt poświęcony przygotowaniu publikacji nt. wpływu antropologii kulturowej na badania nad dziedzictwem architektonicznym.
 • Prof. Violeta Tipa (Mołdawia), Academy of Sciences, Kiszyniów: Program Senior: projekt poświęcony przygotowaniu publikacji nt. polskiego filmu animowanego.
 • Steven Mueller (Niemcy), University of Jena, Program Junior: projekt poświęcony badaniom historycznym nt. wpływów systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów na reformy polityczne w Rosji po 1730 r.
XII edycja (marzec - lipiec 2015)
 • Ola Khito (Syria), Damascus University, Damaszek: Program Junior: projekt dotyczy badań nad rekonstrukcją obiektów dziedzictwa kulturowego zniszczonych w wyniku działań wojennych oraz wpływu tych prac na utrwalanie tożsamości narodowej;
 • Prof. dr hab. Adam Maldzis (Białoruś), Instytut Literatury Akademii Nauk Białorusi, Mińsk: – Program Senior: przygotowanie publikacji nt. Krakowa jako ośrodka aktywizującego rozwój kultury białoruskiej od czasów średniowiecza do XX w.;
 • Dr Natalia Sindetskaja (Estonia), Uniwersytet Talliński, Tallin: Program Senior: celem projektu jest przygotowanie opracowania nt. polskich studentów w Dorpacie;
 • Ass. Prof. Jason Francisco (USA), Emory University, Film & Media Studies, Atlanta: Program Senior: celem projektu jest kontynuacja badań poświęconych terenom byłego KL Płaszów i perspektyw jego zagospodarowania w kontekście przywracania pamięci;
 • Oksana Tsybulko (Ukraina), Doniecki Uniwersytet Narodowy, Donieck: Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań i dokończenie pracy nad monografią nt. rozwoju konceptualizmu na Ukrainie, w Rosji i w Polsce;
 • Mariya Kret (Ukraina), Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów: Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań nt. polskich doświadczeń w zakresie rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych;
 • Mariana Mosorko (Ukraina), Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwsk,: – Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań nt. życia codziennego w Galicji Wschodniej w okresie drugiej wojny światowej oraz przygotowanie monografii pt. Życie codzienne ludności polskiej Galicji w latach 1939–1944..
XI edycja (wrzesień–grudzień 2014)
 • Aisha Darwish (Syria), doktorantka Uniwersytetu Sapienza w Rzymie (konserwacja zabytków) – Program Junior: Analiza metod rekonstrukcji wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie, zniszczonych w wyniku działań wojennych;
 • Jürgen Joseph Kaumkötter (Niemcy), doktorant Uniwersytetu Osnabrück (historia sztuki) – Program Junior: badania nad polską sztuką z okresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stworzonych przez więźniów KL Auschwitz; rekonstrukcja wystawy Sztuka zdegenerowana;
 • Dorina Khalil-Butucioc (Mołdawia), badaczka w Instytucie Dziedzictwa Kulturowego Mołdawskiej Akademii Nauk – Program Junior: celem projektu jest zebranie materiałów do analizy porównawczej polskiej i mołdawskiej dramaturgii po 1989 r.;
 • Dr hab. Aleksandr Musin (Rosja), pracownik naukowy Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – Program Senior: Zapomniany skarbiec polskiej kultury: Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej w Petersburgu (1859–1917) i jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski;
 • Nina Netuzhylova (Ukraina), architekt – Program Junior: Analiza porównawcza tkanki miejskiej Krakowa i Lwowa w kontekście dziedzictwa postindustrialnego i metod zarządzania;
 • Dr Oleh Rybczynski (Ukraina), Katedra Konserwacji Zabytków Architektury, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” – Program Senior: Place miejskie Galicji, Wołynia i Podola jako wspólne dziedzictwa Polski i Ukrainy;
 • Dr Regina Wenninger (Niemcy), Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium – Projekt Senior: Wpływ polskiej powojennej awangardy na zachodnioniemieckich krytyków sztuki ok. 1960.
X edycja (marzec–lipiec 2014)
 • Dr hab. Istvan Kovacs, badacz niezależny, Węgry; Program Senior – projekt dotyczy przygotowania kolejnego tomu słownika biograficznego polskich uczestników węgierskiej Wiosny Ludów;
 • Prof. dr hab. Yaroslav Hrytsak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina; Program Senior – projekt, pt. Życie i twórczość Iwana Franki z perspektywy krakowskiej;
 • Ass. Prof.  Jacob Juntunen, Southern Illinois University, Carbonale, Ill. USA; Program Senior – projekt związany jest z przygotowaniem monografii pt. The politics of Kantor’s performance;
 • Dr Dalia Shebl Said, Kafr-elsheik University, Egipt; Program Senior – Historical building – modern use. Rehabilitation is a sustainable concept over time and space, projekt poświęcony porównaniu metodologii ochrony zabytków w Polsce i Egipcie;
 • Ass. Prof. Marius Stan, University of Bucharest, Rumunia; Program Senior – przygotowanie opracowania pt. The intersection between art  and politics: the cases of Romanian & Polish Avant-Garde;
 • Inż. Andrij Saljuk, Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Lwowa, Ukraina; Program Junior – przygotowanie monografii Kaplicy Boimów we Lwowie.
IX edycja (wrzesień–grudzień 2013)
 • Sona Khechikyan, High School N8, Alaverdi; Fridtjof Nansen Foundation of Armenia, Erewań, Armenia; Program Junior – monografia twórczości Teodora Axentowicza;
 • Zvonimir Milanović, Uniwersytet w Puli, Wydział Humanistyczny, Pula, Chorwacja; Program Junior – Humanizm polski i humanizm chorwacki w dobie wczesnonowożytnej. Idee, związki i paralele;
 • Anastasiia Obarchuk, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, Równe, Ukraina; Program Junior – Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki: Celem projektu jest przetłumaczenie na język ukraiński III. części trylogii Wołyń J.T. Steckiego;
 • Prof. Alexandr Osipian, Kramatorsk Institute of Economics & Humanities, Dep. of History and Cultural Studies, Kramatorsk, Ukraina; Program Senior – Merkantylizm a rozwój urbanistyczny: postrzeganie armeńskich i żydowskich diaspor handlowych w polskiej myśli intelektualnej (1550–1650);
 • Dr hab. Aron Petneki, badacz samodzielny, Budapeszt, Węgry; Program Senior – monografia Węgierska przeszłość Krakowa.
VIII edycja (marzec 2013 – lipiec 2013)
 • Doc. dr Jurij Biriulow, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina; Program Senior – tematem projektu jest przygotowanie monografii, pt. Lwów 1880–1918. Nowe oblicze artystyczne;
 • Laszlo Ferenczi, Central European University, Budapeszt, Węgry; Program Junior – projekt poświęcony badaniom nad polskimi posiadłościami klasztornymi cystersów w okresie późnego średniowiecza w kontekście ekonomiczno-historycznym i społecznym;
 • Samuel Morrison Gallacher, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, Włochy, oraz ICOM Europe; Program Junior – celem badań są obiekty muzealne , które trafiły do kolekcji artystycznych jako podarunki i stanowiły element XVI-wiecznej dyplomacji, ich wartość historyczna i kulturowa;
 • Katarzyna Korycki, University of Toronto, Toronto, Kanada; Program Junior – projekt poświęcony aspektom prawnym, które mają zastosowanie w badaniach nad pamięcią;  
 • Dr Olimpia Mitric, Uniwersytet  Stefan cel Mare w Suczawie, Suczawa, Rumunia; Program Senior – projekt poświęcony jest starym polskim rękopisom oraz drukom, które zachowały się na terenie Mołdawii;
 • Viktorija Pimpyte, Vilnius University, Wilno, Litwa; Program Junior – project dotyczy badań nad praktykami konserwatorów zabytków w Krakowie i w Wilnie w okresie międzywojennym;
 • Dr Katia Vandenborre, Universite Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia; Program Senior – projekt dotyczy przygotowania pierwszej monografii w jęz. francuskim poświęconej polskim baśniom literackim.
VII edycja (wrzesień 2012 – listopad 2012)
 • Joanna Bardzińska, Uniwersytet Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania; Program Junior – badaczka zamierza zrealizować w Krakowie dwa projekty; pierwszy dotyczy twórczości Niny Polan, związanej z Hiszpanią polskiej artystki i aktorki; drugi poświęcony jest przygotowaniu hiszpańskiego wydania autobiografii Krzysztofa Kieślowskiego;
 • Tim Buchen, Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Niemcy; Program Senior – projekt dotyczy relacji politycznych elit XIX-wiecznej Galicji i ośrodka stołecznego w Wiedniu oraz opracowania historii działalności politycznej i społecznej galicyjskich działaczy Josefa S. Blocha i Stanisława Stojałowskiego;
 • Volodymyr Hutsul, Towarzystwo Historyczno–Rekonstrukcyjne w Użgorodzie. Ukraina; Program Senior – celem projektu jest przygotowanie monografii obrazu Bitwa pod Orszą;
 • Wu Lan, Instytut Kultury i Języka Chińskiego dla Dyplomatów, Pekin, Chińska Republika Ludowa; Program Senior – celem projektu jest translacja na język chiński oraz opracowanie naukowe wybranych tekstów Czesława Miłosza;
 • Peter Michalík, Uniwersytet Comenius w Bratysławie, Słowacja; Program Junior – celem projektu jest przedstawienie roli Krakowa jako miejsca pamięci; projekt stanowi część pracy doktorskiej kandydata nt. tożsamości miast Europy Środkowej;
 • Ivanna Papa, Uniwersytet im. Iwana Franko, Lwów, Ukraina; Program Junior – projekt dotyczy przeprowadzenia badań nad dziejami środowiska historyków związanych ze Lwowem na początku XX w.
VI edycja (maj 2012 – lipiec 2012)
 • Prof. Viktorija Aladžic, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; Program Senior: tematem projektu jest przygotowanie analizy porównawczej rozwoju przestrzennego pomiędzy Suboticą i Krakowem w XIX oraz na początku XX w.
 • Dr Konstantin Erusalimskiy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa, Rosja; Program Senior: tematem projektu jest analiza historii rosyjskiej emigracji w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w.
 • Dr hab. Petr Kaleta, Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska; Program Senior: tematem projektu jest zebranie brakujących materiałów do publikacji pt. Galicyjska etnografia XIX w.
 • Dr Natalija Katrenčikova, Wołyńska Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łucku, Ukraina; Program Junior: celem projektu jest zbadanie i porównanie polityki kulturalnej realizowanej przez kraje V4 po 1989 r.
 • Dr Robert Pyrah, University of Oxford, Wielka Brytania; Program Senior: tematem projektu jest opracowanie monografii Lwowa;
 • Dr Mahmood Shahabi, Allameh Tabatabai University, Teheran, Iran; Program Senior: tematem projektu jest analiza porównawcza kultury młodzieżowej w Polsce i w Iranie w dobie globalizacji
 • Prof. Peter Swirski, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finlandia / Kanada; Program Senior: projekt dotyczy przygotowania publikacji poświęconej twórczości Stanisława Lema
V edycja (wrzesień 2011 – listopad 2011)
 • Dr Patrice Marie Dabrowski, University of Massachusetts, Amherst, USA; Program Senior: dwa projekty badawcze: pierwszy dotyczy historii kształtowania się polskiej tożsamości narodowej; drugi poświęcony jest wielokulturowemu kontekstowi pogranicza Polski i Ukrainy;
 • Dr Yewsei Gendel, Mińsk, Białoruś; Program Senior: tematem projektu jest historia kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej, widzianej poprzez relacje Białorusinów i Rosjan, Polaków oraz Żydów;
 • Dr hab. Oleg Odnorożenko, Ukraińska Akademia Nauk, Ukraina; Program Senior: tematem projektu jest formowanie się i rozwój heraldyki rodowej ruskiej w okresie od XIV do XVIII w.
 • Dr Anežka Šimkova, Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Czechy; Program Senior: celem projektu jest porównanie tendencji artystycznych w polskim i czeskim środowisku artystycznym początku XX w.
 • Tomoko Kakuyama, School of Cultural Science, Saitama University, Japonia; Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań nt. rozwoju modernizmu w polskich sztukach użytkowych początku XX w.
IV edycja (maj 2011 – lipiec 2011)
 • Ayla Ağayeva, Bakijski Uniwersytet Słowiański, Centrum Języka i Kultury Polskiej; Baku, Azerbejdżan; Program Junior: projekt dotyczy badań nad polską etnografią oraz przygotowania leksykonu polskiej etnografii w języku azerskim;
 • Tetiana Kovalchuk, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, Ostróg, Ukraina; Program Junior: projekt dotyczy badań poświęconych historii rozwoju turystyki w regionie Wołynia i Polesia Wołyńskiego w okresie II Rzeczpospolitej;
 • Ekaterina Kuzavleva, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Briańsku, Rosja; Program Junior: projekt poświęcony jest polityce historycznej oraz kształtowaniu się tożsamości narodowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1991 r.
 • Dr hab. Valentin Constantinov, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Kiszyniów, Mołdawia; Program Senior: projekt dotyczy badań nad wpływami kulturowymi Rzeczpospolitej w Mołdawii w okresie XVI–XVII w.
 • Dr hab. Jan Sucháček, Politechnika w Ostrawie, Czechy; Program Senior: celem projektu jest przygotowanie monografii dotyczącej wpływu procesu integracji europejskiej w aspekcie przestrzennym w odniesieniu do Polski oraz wybranych przykładów z terenów państw członkowskich;
 • Dr Bela Tsipuria, Uniwersytet Państwowy Ilia, Tbilisi, Gruzja; Program Senior: projekt badawczy ma pokazać problematykę ideologizacji kultury poprzez analizę wpływu sowieckiej ideologii oraz oporu wyrażanego w literaturze narodowej ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury polskiej.
III edycja (wrzesień 2010 – listopad 2010)
 • Michaela Carpea, Uniwersytet w Bukareszcie, Wydział Psychologii i Edukacji; Bukareszt, Rumunia; projekt poświęcony porównaniu procesów transformacji politycznej i ekonomicznej w Polsce i w Rumunii;
 • Tomáš Koptak, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja; celem projektu jest zbadanie związków pomiędzy opactwami cysterskimi na Słowacji i w Polsce;
 • Margarita Korzo, Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, Zakład Etyki; Moskwa, Rosja; projekt poświęcony analizie procesów kształtowania się tożsamości ewangelików polskich i litewskich w XVI oraz w pierwszej połowie XVII w.
 • Kyrill Kunakhovich, Princeton University, History Department; projekt dotyczy historii kultury okresu socjalizmu w bloku wschodnim;
 • Maud Guichard Marneur, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paryż; projekt dotyczy historii polskiego muzealnictwa jako ekspresji narracji dotyczących tożsamości narodowej;
 • Leonardo Masi, Konserwatorium L. Cherubini we Florencji;  Uniwersytet w Mediolanie; Florencja, Włochy; projekt dotyczy przygotowania pierwszej we Włoszech monografii Karola Szymanowskiego;
 • Piruz Mnatsakanyan, Korespondentka gazety Ministerstwa Diaspory „Ormianie dziś"; Warszawa, Polska; projekt dotyczy badań archiwalnych związanych z historią Ormian w Polsce.
Edycja II (maj 2010 – lipiec 2010)
 • Prof. dr hab. Csaba Kiss, Instytut Badań Literackich Węgierskiej Akademii Nauk, Węgry; Program Senior: projekt dotyczący przewodnika po polskiej kulturze, adresowanego do węgierskiego odbiorcy;
 • Viktória Kellermann, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, Węgry; Program Junior: projekt dotyczy dekonstrukcji polskich mitów narodowych;
 • Prof. Oscar E. Swan, University of Pittsburgh. Department of Slavic Languages and Literatures, USA; Program Senior: projekt dotyczący rozbudowy internetowego słownika polsko-angielskiego.
Edycja I (listopad 2009 – styczeń 2010)
 • Prof. Mykoła Riabczuk – ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, pracownik Instytutu Polityki Kulturalnej w Kijowie oraz Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańskiej;
 • Dr Żanna Komar – historyk sztuki i architektury; pracownik naukowy na Wydziale Architektury Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku (dawniej Stanisławów); wykłada historię sztuki oraz historię architektury;
 • Józef Porzecki – polski działacz społeczny na Białorusi, autor wielu artykułów o tematyce historycznej; w latach 1990–1995 odbył studia z dziedziny historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka