Edycje programu

Edycje programu

XIX edycja
 • Dr Katarzyna Konczewska, Białoruś, Grodno, badaczka niezależna. Program Senior: Projekt dotyczy opracowania muzealiów i archiwaliów z terenów dzisiejszej Białorusi, które znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz przygotowania publikacji poświęconej materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu terenów zachodniej Białorusi.
 • Ass. Prof. Erica Lehrer, Kanada, Montreal, Concordia University. Program Senior: Celem projektu jest kwerenda materiałów archiwalnych i przygotowanie monografii poświęconej kulturze pamięci o ofiarach Zagłady.
 • Pavel Veljanoski, Macedonia, Skopje, SS Cyril and Methodius University. Program Junior: Projekt dotyczy polskich śladów w architekturze i urbanistyce Skopje ze szczególnym uwzględnieniem wkładu polskich urbanistów w jego odbudowę po trzęsieniu ziemi w 1963 r.
 • Cristian Antim Bobicescu, Rumunia, Bukareszt, Rumuńska Akademia Nauk. Program Junior: Celem badań jest przygotowanie opracowania na temat stosunków polsko-litewsko-mołdawskich na przełomie XVI i XVII w.
 • Dr Karel Stibral, Czechy, Praga, Uniwersytet Masaryka w Brnie. Program Senior: Celem projektu jest analiza porównawcza kulturowego znaczenia czeskich i polskich pasm górskich dla zachowania tożsamości narodowej.
 • Dr Henadz Sahanovich, Białoruś, Mińsk, European Humanities University in Vilnius. Program Senior: przedmiotem badań jest rola wyznania oraz języka jako czynników integrujących wspólnotę narodową na obszarach wielokulturowych dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

XVIII edycja (marzec – lipiec 2018)

W dniu 1 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 59 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacja, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Komisja postanowiła przyznać siedem stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr Marek Ďurčanský (Czechy), Instytut Historii Uniwersytetu Karola, Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze. Program Senior: projekt poświęcony stosunkom Uniwersytetu Praskiego ze środowiskiem naukowym i kulturalnym Krakowa w okresie autonomii (1867-1918).
 • Prof. dr hab. Bohdan Cherkes (Ukraina), Instytut Architektury Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, Lwów. Program Senior: projekt poświęcony twórczości Ignacego Drexlera i jego roli w kształtowaniu nowoczesnej kultury urbanistycznej w Polsce.
 • Dr Margarete Wach (Niemcy), Uniwersytet Siegen i Uniwersytet w Tybindze, Kolonia. Program Senior: projekt poświęcony amatorskiemu ruchowi filmowemu i AKFom w gazetach codziennych.
 • Dr Iryna Horban (Ukraina) Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego, Lwów. Program Senior: projekt poświęcony stratom dóbr kultury z lwowskich muzeów w trakcie I i II WŚ oraz ich restytucji.
 • Mgr Richard Gregor (Słowacja), Wydział Historii i Teorii Sztuki i Architektury, Uniwersytet w Trnavie. Program Junior: projekt poświęcony neoawangardowej sztuce w Europie Środkowej po 1945 roku.
 • Mgr Ivan Durgutovski (Macedonia), Uniwersytet Europejski Republiki Macedonii, Skopje. Program Junior: projekt polegający na autorskiej wizualizacji postaci Tadeusza Kantora i jego twórczości przy użyciu różnych mediów.
 • Mgr Nune Srapyan (Armenia), badaczka niezależna. Program Junior: projekt poświęcony starodrukom ormiańskim w bibliotekach na obszarze I RP.
XVII edycja (wrzesień – grudzień 2017)

W dniu 21 czerwca br. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 57 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Litwy, Madagaskaru, Nepalu, Serbii, Pakistanu, Rosji, Rwandy, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch. Komisja postanowiła przyznać sześć stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr Siarhei Hruntou (Białoruś), The National Academy of Sciences of Belarus, The Center for Belarussian Culture, Language and Literature Research, Program Senior: projekt poświęcony analizie fenomenu kaplic pogrzebowych w parkach zespołów dworskich na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 • Dr Noemi Kertesz (Węgry), Uniwersytet w Miszkolcu, Program Senior: projekt poświęcony jest analizie polskiej literatury współczesnej odnoszącej się do tematyki przesiedleń.
 • Dr Nikola Krstovic (Serbia), University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Center for Museology and Heritology, Program Senior: projekt poświęcony dziedzictwu i kulturze pamięci Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście projektów muzealnych w krajach wyszehradzkich.
 • Dr Piruz Mnatsakanyan (Armenia), Instytut Starych Rękopisów im. Św. Masztoca, Erywań, Program Senior: celem projektu jest analiza ormiańskiej księgi sądowej z Jazłowca jako źródła wiedzy o historii życia Ormian w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII w.
 • Dr Natalia Moussienko (Ukraina), National Academy of Arts of Ukraine, Kijów, Program Senior: projekt poświęcony wizualnej recepcji wydarzeń na kijowskim Majdanie.
 • Dr Andrij Stefanyshyn (Ukraina), Lwowski Uniwersytet Narodowy, Wydział Geografii, Program Senior: celem projektu jest analiza polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania dziedzictwa przemysłowego  dla celów turystyki.
XVI edycja (marzec – lipiec 2017)

W dniu 31 stycznia odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Wpłynęło 51 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Australii, Austrii, Białorusi, Brazylii, Gruzji, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy, USA, Węgier. Komisja postanowiła przyznać siedem stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Dr hab. Svitlana Linda (Ukraina), Politechnika Lwowska, Lwów.: Program Senior: projekt poświęcony roli lwowskiej szkoły architektonicznej w rozwoju teorii i praktyki architektury polskiej po II wojnie światowej
 • Dr Andrei Matsuk (Białoruś), Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk: Program Senior: projekt poświęcony roli szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej w latach 1697–1763
 • Dr Jakub Forst-Battaglia (Austria), badacz niezależny, Wiedeń: Program Senior: projekt ukazujący rolę Polski i jej sąsiadów wobec nowego porządku politycznego po I wojnie światowej
 • Dr Bojan Blazhevski (Macedonia), badacz niezależny, dziennikarz, Skopje: Program Senior: projekt urbanistyczny Skopje 2014 w kontekście politycznym i architektonicznym
 • Eleanor Shapiro (USA), The Graduate Theological Union, Berkeley: Program Junior: analiza wydarzeń kulturalnych promujących kulturę i dziedzictwo żydowskie w mały polskich miasteczkach
 • Anna Ernhoffer (Węgry), Uniwersytet im. Loranda Eotvosa, Budapeszt: Program Junior: projekt poświęcony relacjom między elitami politycznymi Polski i Węgier w okresie wczesnonowożytnym w świetle korespondencji
 • Dr Iveta Leitane (Łotwa), University of Latvia, Ryga: Program Senior: projekt poświęcony badaniom nad transferem idei pomiędzy środowiskami akademickimi Polski, Kurlandii i Inflant w XVI–XVII w.
XV edycja (wrzesień – grudzień 2016)

W dniu 6 lipca odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. W związku z drugą w tym roku edycją konkursu do MCK wpłynęło 31 zgłoszeń. Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z Australii, Białorusi, Chorwacji, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Komisja postanowiła przyznać sześć stypendiów.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
 • Prof. dr hab. Lubow Żwanko (Ukraina), Uniwersytet Narodowy Gospodarki Miejskiej w Charkowie: Program Senior: projekt poświęcony działalności Polaków w Charkowie w XIX i XX wieku;
 • Dr Claudia Florentina Dobre (Rumunia), Centre for Memory and Identity Studies, Bukareszt: Program Senior: badania porównawcze poświęcone życiu społecznemu i kulturalnemu w Krakowie i w Braszowie w okresie komunizmu;
 • Dr Katarzyna Konczewska (Białoruś), badaczka niezależna, Grodno: Program Senior: badania etnograficzne i antropologiczne poświęcone zwyczajom pogrzebowym pogranicza Polski i Białorusi;
 • Dr Nataša Urošević (Chorwacja), Juraj Dobrila University of Pula, Pula: Program Senior: badania poświęcone rozwojowi zjawiska miast kreatywnych w Polsce;
 • Maia Ipp (USA), San Francisco State University, San Francisco: Program Junior: projekt poświęcony współczesnym polskim inicjatywom służącym upamiętnieniu dziejów wspólnoty żydowskiej w Polsce;
 • Dr Elena Kucheyavaya (Federacja Rosyjska), Zachodnia Filia Rosyjskiej Akademii RANEPA, Kaliningrad: Program Senior: program poświęcony współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie kultury na przykładzie Krakowa.
XIV edycja (marzec – lipiec 2016)
 • Dr Nataliia Rudyka (Ukraina), Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Kijów: Program Senior: badania porównawcze poświęcone średniowiecznej biżuterii z terenu Skandynawii, Polski i Rusi Kijowskiej;
 • Ola Khito (Syria), Badaczka niezależna, Damaszek: Program Junior: projekt badawczy poświęcony procesom rekonstrukcji obiektów dziedzictwa kulturowego zniszczonych w wyniku działań wojennych w kontekście utrwalania tożsamości narodowej;
 • Miłosz Cybowski (Wielka Brytania), University of Southampton, Southampton: Program Junior: projekt badawczy poświęcony polsko-brytyjskim relacjom politycznym w XIX w., którego celem jest pokazanie roli Polski, jej historii i kultury w życiu publicznym i politycznym Wielkiej Brytanii wczesnej epoki wiktoriańskiej;
 • Pieter De Messemaeker (Belgia), Gent University, Gandawa: Program Junior: projekt badawczy poświęcony historii polskich młodzieżowych ugrupowań politycznych i stowarzyszeń działających na początku XX wieku w Belgii;
 • Dr Claire Giraud-Labalte (Francja), Professor emeritus, Universite Catholique de l'Ouest:Program Senior: projekt badawczy dotyczący pamiętników i listów z podróży Izabeli Czartoryskiej i członków jej rodziny. Celem badań jest ich streszczenie i częściowe tłumaczenie;
 • Dr Magdalina Mitreva (Bułgaria), Uniwersytet Sofijski, Sofia:Program Senior: Projekt badawczy poświęcony znakom pamięci, dziejowej drodze i stosunkom dyplomatycznym dwóch słowiańskich państw i narodów na przestrzeni wieków na tle aktualnej sytuacji międzynarodowej w Europie i na świecie.
XIII edycja (wrzesień – grudzień 2015)
 • Daria Cherkaska (Ukraina), Centrum Ochrony i Konserwacji Zabytków Historii i Kultury, Kijów: Program Junior: studia porównawcze nad systemem ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na Ukrainie.
 • Prof. Zuelika Martinez (Meksyk), University of Mexico, Mexico City:  Program Senior: projekt poświęcony myśli filozoficznej w teatrze Tadeusza Kantora.
 • Dr hab. Ihor Skoczylas (Ukraina), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Kijów: Program Senior: projekt na temat wpływu kultury i dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów na współczesny rozwój tożsamości narodowych Ukraińców i Białorusinów.
 • Dr Gediminas Lesmaitis (Litwa), badacz niezależny, Wilno: Program Senior: projekt poświęcony badaniom nad listami i dokumentami związanymi z Zygmuntem Augustem.
 • Dr Stsiapan Stureika (Białoruś), European Humanities University, Wilno: Program Senior: projekt poświęcony przygotowaniu publikacji nt. wpływu antropologii kulturowej na badania nad dziedzictwem architektonicznym.
 • Prof. Violeta Tipa (Mołdawia), Academy of Sciences, Kiszyniów: Program Senior: projekt poświęcony przygotowaniu publikacji nt. polskiego filmu animowanego.
 • Steven Mueller (Niemcy), University of Jena, Program Junior: projekt poświęcony badaniom historycznym nt. wpływów systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów na reformy polityczne w Rosji po 1730 r.
XII edycja (marzec - lipiec 2015)
 • Ola Khito (Syria), Damascus University, Damaszek: Program Junior: projekt dotyczy badań nad rekonstrukcją obiektów dziedzictwa kulturowego zniszczonych w wyniku działań wojennych oraz wpływu tych prac na utrwalanie tożsamości narodowej;
 • Prof. dr hab. Adam Maldzis (Białoruś), Instytut Literatury Akademii Nauk Białorusi, Mińsk: – Program Senior: przygotowanie publikacji nt. Krakowa jako ośrodka aktywizującego rozwój kultury białoruskiej od czasów średniowiecza do XX w.;
 • Dr Natalia Sindetskaja (Estonia), Uniwersytet Talliński, Tallin: Program Senior: celem projektu jest przygotowanie opracowania nt. polskich studentów w Dorpacie;
 • Ass. Prof. Jason Francisco (USA), Emory University, Film & Media Studies, Atlanta: Program Senior: celem projektu jest kontynuacja badań poświęconych terenom byłego KL Płaszów i perspektyw jego zagospodarowania w kontekście przywracania pamięci;
 • Oksana Tsybulko (Ukraina), Doniecki Uniwersytet Narodowy, Donieck: Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań i dokończenie pracy nad monografią nt. rozwoju konceptualizmu na Ukrainie, w Rosji i w Polsce;
 • Mariya Kret (Ukraina), Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów: Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań nt. polskich doświadczeń w zakresie rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych;
 • Mariana Mosorko (Ukraina), Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwsk,: – Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań nt. życia codziennego w Galicji Wschodniej w okresie drugiej wojny światowej oraz przygotowanie monografii pt. Życie codzienne ludności polskiej Galicji w latach 1939–1944..
XI edycja (wrzesień–grudzień 2014)
 • Aisha Darwish (Syria), doktorantka Uniwersytetu Sapienza w Rzymie (konserwacja zabytków) – Program Junior: Analiza metod rekonstrukcji wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie, zniszczonych w wyniku działań wojennych;
 • Jürgen Joseph Kaumkötter (Niemcy), doktorant Uniwersytetu Osnabrück (historia sztuki) – Program Junior: badania nad polską sztuką z okresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stworzonych przez więźniów KL Auschwitz; rekonstrukcja wystawy Sztuka zdegenerowana;
 • Dorina Khalil-Butucioc (Mołdawia), badaczka w Instytucie Dziedzictwa Kulturowego Mołdawskiej Akademii Nauk – Program Junior: celem projektu jest zebranie materiałów do analizy porównawczej polskiej i mołdawskiej dramaturgii po 1989 r.;
 • Dr hab. Aleksandr Musin (Rosja), pracownik naukowy Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – Program Senior: Zapomniany skarbiec polskiej kultury: Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej w Petersburgu (1859–1917) i jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski;
 • Nina Netuzhylova (Ukraina), architekt – Program Junior: Analiza porównawcza tkanki miejskiej Krakowa i Lwowa w kontekście dziedzictwa postindustrialnego i metod zarządzania;
 • Dr Oleh Rybczynski (Ukraina), Katedra Konserwacji Zabytków Architektury, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” – Program Senior: Place miejskie Galicji, Wołynia i Podola jako wspólne dziedzictwa Polski i Ukrainy;
 • Dr Regina Wenninger (Niemcy), Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium – Projekt Senior: Wpływ polskiej powojennej awangardy na zachodnioniemieckich krytyków sztuki ok. 1960.
X edycja (marzec–lipiec 2014)
 • Dr hab. Istvan Kovacs, badacz niezależny, Węgry; Program Senior – projekt dotyczy przygotowania kolejnego tomu słownika biograficznego polskich uczestników węgierskiej Wiosny Ludów;
 • Prof. dr hab. Yaroslav Hrytsak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina; Program Senior – projekt, pt. Życie i twórczość Iwana Franki z perspektywy krakowskiej;
 • Ass. Prof.  Jacob Juntunen, Southern Illinois University, Carbonale, Ill. USA; Program Senior – projekt związany jest z przygotowaniem monografii pt. The politics of Kantor’s performance;
 • Dr Dalia Shebl Said, Kafr-elsheik University, Egipt; Program Senior – Historical building – modern use. Rehabilitation is a sustainable concept over time and space, projekt poświęcony porównaniu metodologii ochrony zabytków w Polsce i Egipcie;
 • Ass. Prof. Marius Stan, University of Bucharest, Rumunia; Program Senior – przygotowanie opracowania pt. The intersection between art  and politics: the cases of Romanian & Polish Avant-Garde;
 • Inż. Andrij Saljuk, Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Lwowa, Ukraina; Program Junior – przygotowanie monografii Kaplicy Boimów we Lwowie.
IX edycja (wrzesień–grudzień 2013)
 • Sona Khechikyan, High School N8, Alaverdi; Fridtjof Nansen Foundation of Armenia, Erewań, Armenia; Program Junior – monografia twórczości Teodora Axentowicza;
 • Zvonimir Milanović, Uniwersytet w Puli, Wydział Humanistyczny, Pula, Chorwacja; Program Junior – Humanizm polski i humanizm chorwacki w dobie wczesnonowożytnej. Idee, związki i paralele;
 • Anastasiia Obarchuk, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, Równe, Ukraina; Program Junior – Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki: Celem projektu jest przetłumaczenie na język ukraiński III. części trylogii Wołyń J.T. Steckiego;
 • Prof. Alexandr Osipian, Kramatorsk Institute of Economics & Humanities, Dep. of History and Cultural Studies, Kramatorsk, Ukraina; Program Senior – Merkantylizm a rozwój urbanistyczny: postrzeganie armeńskich i żydowskich diaspor handlowych w polskiej myśli intelektualnej (1550–1650);
 • Dr hab. Aron Petneki, badacz samodzielny, Budapeszt, Węgry; Program Senior – monografia Węgierska przeszłość Krakowa.
VIII edycja (marzec 2013 – lipiec 2013)
 • Doc. dr Jurij Biriulow, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina; Program Senior – tematem projektu jest przygotowanie monografii, pt. Lwów 1880–1918. Nowe oblicze artystyczne;
 • Laszlo Ferenczi, Central European University, Budapeszt, Węgry; Program Junior – projekt poświęcony badaniom nad polskimi posiadłościami klasztornymi cystersów w okresie późnego średniowiecza w kontekście ekonomiczno-historycznym i społecznym;
 • Samuel Morrison Gallacher, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, Włochy, oraz ICOM Europe; Program Junior – celem badań są obiekty muzealne , które trafiły do kolekcji artystycznych jako podarunki i stanowiły element XVI-wiecznej dyplomacji, ich wartość historyczna i kulturowa;
 • Katarzyna Korycki, University of Toronto, Toronto, Kanada; Program Junior – projekt poświęcony aspektom prawnym, które mają zastosowanie w badaniach nad pamięcią;  
 • Dr Olimpia Mitric, Uniwersytet  Stefan cel Mare w Suczawie, Suczawa, Rumunia; Program Senior – projekt poświęcony jest starym polskim rękopisom oraz drukom, które zachowały się na terenie Mołdawii;
 • Viktorija Pimpyte, Vilnius University, Wilno, Litwa; Program Junior – project dotyczy badań nad praktykami konserwatorów zabytków w Krakowie i w Wilnie w okresie międzywojennym;
 • Dr Katia Vandenborre, Universite Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia; Program Senior – projekt dotyczy przygotowania pierwszej monografii w jęz. francuskim poświęconej polskim baśniom literackim.
VII edycja (wrzesień 2012 – listopad 2012)
 • Joanna Bardzińska, Uniwersytet Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania; Program Junior – badaczka zamierza zrealizować w Krakowie dwa projekty; pierwszy dotyczy twórczości Niny Polan, związanej z Hiszpanią polskiej artystki i aktorki; drugi poświęcony jest przygotowaniu hiszpańskiego wydania autobiografii Krzysztofa Kieślowskiego;
 • Tim Buchen, Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Niemcy; Program Senior – projekt dotyczy relacji politycznych elit XIX-wiecznej Galicji i ośrodka stołecznego w Wiedniu oraz opracowania historii działalności politycznej i społecznej galicyjskich działaczy Josefa S. Blocha i Stanisława Stojałowskiego;
 • Volodymyr Hutsul, Towarzystwo Historyczno–Rekonstrukcyjne w Użgorodzie. Ukraina; Program Senior – celem projektu jest przygotowanie monografii obrazu Bitwa pod Orszą;
 • Wu Lan, Instytut Kultury i Języka Chińskiego dla Dyplomatów, Pekin, Chińska Republika Ludowa; Program Senior – celem projektu jest translacja na język chiński oraz opracowanie naukowe wybranych tekstów Czesława Miłosza;
 • Peter Michalík, Uniwersytet Comenius w Bratysławie, Słowacja; Program Junior – celem projektu jest przedstawienie roli Krakowa jako miejsca pamięci; projekt stanowi część pracy doktorskiej kandydata nt. tożsamości miast Europy Środkowej;
 • Ivanna Papa, Uniwersytet im. Iwana Franko, Lwów, Ukraina; Program Junior – projekt dotyczy przeprowadzenia badań nad dziejami środowiska historyków związanych ze Lwowem na początku XX w.
VI edycja (maj 2012 – lipiec 2012)
 • Prof. Viktorija Aladžic, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; Program Senior: tematem projektu jest przygotowanie analizy porównawczej rozwoju przestrzennego pomiędzy Suboticą i Krakowem w XIX oraz na początku XX w.
 • Dr Konstantin Erusalimskiy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa, Rosja; Program Senior: tematem projektu jest analiza historii rosyjskiej emigracji w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w.
 • Dr hab. Petr Kaleta, Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska; Program Senior: tematem projektu jest zebranie brakujących materiałów do publikacji pt. Galicyjska etnografia XIX w.
 • Dr Natalija Katrenčikova, Wołyńska Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łucku, Ukraina; Program Junior: celem projektu jest zbadanie i porównanie polityki kulturalnej realizowanej przez kraje V4 po 1989 r.
 • Dr Robert Pyrah, University of Oxford, Wielka Brytania; Program Senior: tematem projektu jest opracowanie monografii Lwowa;
 • Dr Mahmood Shahabi, Allameh Tabatabai University, Teheran, Iran; Program Senior: tematem projektu jest analiza porównawcza kultury młodzieżowej w Polsce i w Iranie w dobie globalizacji
 • Prof. Peter Swirski, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finlandia / Kanada; Program Senior: projekt dotyczy przygotowania publikacji poświęconej twórczości Stanisława Lema
V edycja (wrzesień 2011 – listopad 2011)
 • Dr Patrice Marie Dabrowski, University of Massachusetts, Amherst, USA; Program Senior: dwa projekty badawcze: pierwszy dotyczy historii kształtowania się polskiej tożsamości narodowej; drugi poświęcony jest wielokulturowemu kontekstowi pogranicza Polski i Ukrainy;
 • Dr Yewsei Gendel, Mińsk, Białoruś; Program Senior: tematem projektu jest historia kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej, widzianej poprzez relacje Białorusinów i Rosjan, Polaków oraz Żydów;
 • Dr hab. Oleg Odnorożenko, Ukraińska Akademia Nauk, Ukraina; Program Senior: tematem projektu jest formowanie się i rozwój heraldyki rodowej ruskiej w okresie od XIV do XVIII w.
 • Dr Anežka Šimkova, Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Czechy; Program Senior: celem projektu jest porównanie tendencji artystycznych w polskim i czeskim środowisku artystycznym początku XX w.
 • Tomoko Kakuyama, School of Cultural Science, Saitama University, Japonia; Program Junior: celem projektu jest przeprowadzenie badań nt. rozwoju modernizmu w polskich sztukach użytkowych początku XX w.
IV edycja (maj 2011 – lipiec 2011)
 • Ayla Ağayeva, Bakijski Uniwersytet Słowiański, Centrum Języka i Kultury Polskiej; Baku, Azerbejdżan; Program Junior: projekt dotyczy badań nad polską etnografią oraz przygotowania leksykonu polskiej etnografii w języku azerskim;
 • Tetiana Kovalchuk, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, Ostróg, Ukraina; Program Junior: projekt dotyczy badań poświęconych historii rozwoju turystyki w regionie Wołynia i Polesia Wołyńskiego w okresie II Rzeczpospolitej;
 • Ekaterina Kuzavleva, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Briańsku, Rosja; Program Junior: projekt poświęcony jest polityce historycznej oraz kształtowaniu się tożsamości narodowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1991 r.
 • Dr hab. Valentin Constantinov, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Kiszyniów, Mołdawia; Program Senior: projekt dotyczy badań nad wpływami kulturowymi Rzeczpospolitej w Mołdawii w okresie XVI–XVII w.
 • Dr hab. Jan Sucháček, Politechnika w Ostrawie, Czechy; Program Senior: celem projektu jest przygotowanie monografii dotyczącej wpływu procesu integracji europejskiej w aspekcie przestrzennym w odniesieniu do Polski oraz wybranych przykładów z terenów państw członkowskich;
 • Dr Bela Tsipuria, Uniwersytet Państwowy Ilia, Tbilisi, Gruzja; Program Senior: projekt badawczy ma pokazać problematykę ideologizacji kultury poprzez analizę wpływu sowieckiej ideologii oraz oporu wyrażanego w literaturze narodowej ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury polskiej.
III edycja (wrzesień 2010 – listopad 2010)
 • Michaela Carpea, Uniwersytet w Bukareszcie, Wydział Psychologii i Edukacji; Bukareszt, Rumunia; projekt poświęcony porównaniu procesów transformacji politycznej i ekonomicznej w Polsce i w Rumunii;
 • Tomáš Koptak, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja; celem projektu jest zbadanie związków pomiędzy opactwami cysterskimi na Słowacji i w Polsce;
 • Margarita Korzo, Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, Zakład Etyki; Moskwa, Rosja; projekt poświęcony analizie procesów kształtowania się tożsamości ewangelików polskich i litewskich w XVI oraz w pierwszej połowie XVII w.
 • Kyrill Kunakhovich, Princeton University, History Department; projekt dotyczy historii kultury okresu socjalizmu w bloku wschodnim;
 • Maud Guichard Marneur, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paryż; projekt dotyczy historii polskiego muzealnictwa jako ekspresji narracji dotyczących tożsamości narodowej;
 • Leonardo Masi, Konserwatorium L. Cherubini we Florencji;  Uniwersytet w Mediolanie; Florencja, Włochy; projekt dotyczy przygotowania pierwszej we Włoszech monografii Karola Szymanowskiego;
 • Piruz Mnatsakanyan, Korespondentka gazety Ministerstwa Diaspory „Ormianie dziś"; Warszawa, Polska; projekt dotyczy badań archiwalnych związanych z historią Ormian w Polsce.
Edycja II (maj 2010 – lipiec 2010)
 • Prof. dr hab. Csaba Kiss, Instytut Badań Literackich Węgierskiej Akademii Nauk, Węgry; Program Senior: projekt dotyczący przewodnika po polskiej kulturze, adresowanego do węgierskiego odbiorcy;
 • Viktória Kellermann, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, Węgry; Program Junior: projekt dotyczy dekonstrukcji polskich mitów narodowych;
 • Prof. Oscar E. Swan, University of Pittsburgh. Department of Slavic Languages and Literatures, USA; Program Senior: projekt dotyczący rozbudowy internetowego słownika polsko-angielskiego.
Edycja I (listopad 2009 – styczeń 2010)
 • Prof. Mykoła Riabczuk – ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, pracownik Instytutu Polityki Kulturalnej w Kijowie oraz Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańskiej;
 • Dr Żanna Komar – historyk sztuki i architektury; pracownik naukowy na Wydziale Architektury Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku (dawniej Stanisławów); wykłada historię sztuki oraz historię architektury;
 • Józef Porzecki – polski działacz społeczny na Białorusi, autor wielu artykułów o tematyce historycznej; w latach 1990–1995 odbył studia z dziedziny historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka