Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 jest inicjatywą, której celem ma być „zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra, poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości oraz wzmacniania poczucia przynależności wspólnej przestrzeni europejskiej” (art. 1 Decyzji ustanawiającej ERDK 2018).

Realizacja tego celu ma się odbywać dzięki współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami oraz organizacjami pozarządowymi. Szczególna uwaga będzie skierowana na działania związane z ochroną, zachowaniem, ponownym wykorzystaniem, rozwojem, podkreślaniem wartości i promowaniem dziedzictwa kulturowego Europy (art. 2 Decyzji ustanawiającej ERDK 2018).

Wśród szczegółowych celów ERDK 2018 wymieniono promocję: dziedzictwa kulturowego jako głównego komponentu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i jednocześnie zwiększaniem jego dostępności dla społeczeństwa, znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego, dziedzictwa kulturowego jako elementu dialogu międzykulturowego pomiędzy krajami UE i resztą świata. Budżet ERDK 2018 to 8 mln EURO na wszystkie inicjatywy na lata 2017–2018, które obejmują m.in. konkurs grantowy w ramach programu Kreatywna Europa oraz dofinansowanie konkursów grantowych w ramach programów: Erasmus+, Horizon 2020, Cosme i funduszy strukturalnych. 

Oficjalna inauguracja ERDK 2018 na poziomie europejskim będzie mieć miejsce w Mediolanie w dniu 7 grudnia 2017 r. podczas Europejskiego Forum Kultury.

W poszczególnym państwach członkowskich powołane zostały zespoły do koordynacji i realizacji działań w ramach ERDK 2018. W Polsce rolę tę, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powierzono Międzynarodowemu Centrum Kultury. Mając na względzie cele Roku MCK podejmie szereg różnorodnych i wzajemnie komplementarnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz promocyjnym i informacyjnym.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka