Sieci kulturalne

Niezbędnym elementem realizowania misji MCK jest aktywne uczestnictwo w międzynarodowej debacie dotyczącej polityki i edukacji kulturalnej, dziedzictwa kulturowego, historii sztuki i zarządzania kulturą.

Jednym z narzędzi służących realizacji tego celu jest członkostwo w międzynarodowych sieciach kulturalnych. Daje ono nie tylko możliwość współtworzenia ponadnarodowych platformy do dyskusji i wymiany wiedzy, ale także jest sposobem na nawiązanie cennych kontaktów, które przekładają się potem na wspólne projekty (np. realizowany wspólnie z siecią Europa Nostra „Cultural Heritage Counts for Europe” albo polska edycja RIHA Journal).

Członkostwo w sieciach pozwala również, by głos Polski i Europy Środkowej był słyszalny także w oddolnej debacie na temat europejskiej polityki publicznej dotyczącej kultury (European cultural policy).

Temu ostatniemu celowi w największym stopniu służy udział w debatach sieci CultureActionEuerop, która stanowi platformę konsolidującą środowiska kultury z całej Europy.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest członkiem:
  • Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultury im. Anny Lindh
  • European Network of Cultural Administration Training Centre
  • Culture Action Europe
  • Europa Nostra
  • CULTURELINK – Network of Networks for Research and Co-operation in Cultural Development
  • RIHA – International Association of Research Institutes in the History of Art
  • CIHA - Comité International d'Histoire de l'Art.
MCK podpisało ponadto umowy o współpracy z EU Institute in Japan, w którego skład wchodzą cztery japońskie uniwersytety oraz z Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh

Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED (Partnerstwo Eurośródziemnomorskie) w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który zawiązał się podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych UE w Barcelonie w listopadzie 1995. Podpisana wówczas Deklaracja Barcelońska określa podstawowe cele Procesu Barcelońskiego, a mianowicie: zbliżenie gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Unii Europejskiej i państw basenu Morza Śródziemnego

AHICE (Art and Heritage in Central Europe)

Projekt AHICE (Art and Heritage in Central Europe) to jedyny ponadregionalny serwis o sztuce i dziedzictwie, zrzeszający obecnie blisko 200 partnerów z krajów Grupy Wyszegradzkiej. Serwis działa jako obszerna baza danych obejmująca wystawy i konferencje organizowane w Europie Środkowej – w Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, wydawane w regionie książki i czasopisma.

Europa Nostra

Europa Nostra jest europejską federacją organizacji i instytucji zajmujących się propagowaniem oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Reprezentuje na poziomie europejskim ponad 250 organizacji pozarządowych, 150 organizacji stowarzyszonych i 1500 członków indywidualnych z ponad 50 państw. Wspólnie tworzą oni sieć dialogu i debaty, wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk, tworzenia kampanii przeciwko sytuacjom grożącym dziedzictwu kulturowemu i lobowania za tworzeniem wysokiej jakości, długofalowych polityk ochrony dziedzictwa.

European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC)

ENCATC jest europejską siecią zrzeszającą organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą i polityk kulturalnych. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

Culture Action Europe (dawniej EFAH)

Culture Action Europe jest europejską siecią zajmującą się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnieniu roli kultury w Unii Europejskiej. Głównym celem organizacji jest wpływanie na kształt polityki europejskiej w celu zapewnienia lepszego dostępu do kultury dla mieszkańców Europy. Organizacja przygotowuje informacje i analizy polityk kulturalnych, promuje wymianę informacji i opinii (celem tworzenia wspólnych stanowisk na poziomie europejskim), organizuje spotkanie i konferencje, reprezentuje sektor kultury na poziomie europejskim.

CULTURELINK – Network of Networks for Research and Co-operation in Cultural Development

Powołany przez UNESCO i Radę Europy w 1989 r. Culturelink jest platformą badań w dziedzinie rozwoju kultury, polityk kulturalnych oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej.

RIHA – International Association of Research Institutes in the History of Art

Celem działania RIHA jest promocja edukacji i badań w zakresie historii sztuki oraz dziedzin pokrewnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy instytutami historii sztuki poprzez ułatwianie przepływu informacji o działaniach naukowych i organizacyjnych oraz wymianę wyników badań naukowych, a także zachęcanie do realizowania wspólnych przedsięwzięć.

CIHA - Comité International d'Histoire de l'Art

Celem działań CIHA jest wzmocnienie współpracy i stałego kontaktu historyków sztuki ze wszystkich państw oraz wymiana doświadczeń, wyników badań i informacji o wydarzeniach i publikacjach ważnych dla tej dziedziny nauki.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka