8.03.2017 - Informacja o ogłoszeniu przetargu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:
„Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 019/BA/ZP/2/2017
1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 31-008 Kraków, Rynek Główny 25, tel. 12 4242811, faks: 12 4217844, adres strony internetowej: www.mck.krakow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U 2015 poz.2164 ze zm.). Dokonując
oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług informatycznych w Międzynarodowym
Centrum Kultury w Krakowie”, polegające na:
3.1.1.Kompleksowej obsłudze informatycznej, w tym administrowania serwerami i sieciami
lokalnymi, opartymi na platformach Windows 2008, 2012 Serwer, Linux, Vmware;
W zakresie usług, o których mowa w pkt 3.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do:
a. bieżącej administracji serwerami na platformach: MS Windows 2008, 2012 Server, Linux,
Vmware,
b. aktualizacji oprogramowania serwerów, w szczególności aktualizacji i poprawek systemów
operacyjnych,
c. okresowego tworzenia kopii bezpieczeństwa i kontroli oprogramowania do tworzenia kopii,
d. systematycznego przeglądania logów w celu wykrycia nieprawidłowości w działaniu i
ewentualnych zagrożeń oraz podjęcie czynności celem ich wyeliminowania,
e. kontrola spójności wolumenów,
f. kontrola pracy programów do zasilania awaryjnego (zarządzanie UPS),
g. audyt oprogramowania i sprzętu (1 raz w roku),
h. przeprowadzenie co najmniej raz w roku próby odzyskania danych z kopii zapasowej po
symulowanej awarii,
i. wdrażanie i konfiguracja usług informatycznych podczas modernizacji sieci informatycznej
MCK,
j. czterech ośmiogodzinnych dyżurach informatyka tygodniowo realizowane w siedzibie MCK,
przez co najmniej dwóch pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowach o pracę,
k. utrzymanie sprzętu informatycznego w czystości (czyszczenie zewnętrzne min. raz na kwartał
klawiatury, monitory, stacje robocze).
3.1.2. Konserwacji i instalacji stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz codziennej
obsłudze i administrowaniu programami informatycznymi służącymi do obsługi
funkcjonowania MCK. W zakresie usług, o których mowa w pkt 3.1.2 Wykonawca
zobowiązany jest do:
a. instalacji i konfiguracji nowych stanowisk komputerowych w siedzibie MCK, wraz ze
wszystkimi potrzebnymi programami MCK,
b. z polecenia MCK, nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom systemów
informatycznych, w szczególności poczty elektronicznej i wolumenów serwerów,
c. bieżącej obsługi i administracji programów MCK oraz kont internetowych i pocztowych,
d. bieżącej pomocy informatycznej i odpowiedzi na zapytania pracowników MCK,
e. instalacji i aktualizacji systemów ochrony antywirusowej na stanowiskach,
f. bieżącej diagnostyce i naprawie uszkodzonych stanowisk komputerowych po otrzymaniu
zgłoszenia,
g. okresowej kontroli spójności danych zapisanych na dyskach (za pomocą narzędzi własnych
jak i systemowych),
h. okresowym testowaniu dysków twardych (poprawność zapisu danych, sektory dysku),
i. okresowej optymalizacji dysków twardych (defragmentacja),
j. okresowej kontroli antywirusowej serwerów (wykrywanie i usuwanie),
k. porządkowaniu rejestrów systemów operacyjnych,
l. usuwania zbędnych programów wskazanych przez użytkownika lub MCK,
m. monitorowania pracy komputerów (temp. procesora, kontrola poprawności zapisu i odczytu
pamięci operacyjnej, itp.),
n. aktualizacji oprogramowania, wg potrzeb,
o. usuwania błędów z systemu zawinionych przez użytkownika,
p. wnioskowania do MCK o zakup/modernizację oprogramowania, systemów informatycznych,
sprzętu informatycznego, które usprawnią przetwarzanie danych lub zabezpieczą przed ich
utratą lub niemożnością odczytu,
q. opiniowania propozycji MCK dotyczących zakupu lub modernizacji, o której w pkt. wyżej.
Usługi powyższe Wykonawca świadczyć będzie między innymi w ramach dyżurów w siedzibie Zamawiającego minimum przez 8 godzin dziennie 4 dni w tygodniu w dniach uzgodnionych ze Zleceniodawcą (np. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9,00 do 17.00).

3.2 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
kod CPV: 75000000-5
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy, od dnia 1.04.2017 roku do dnia 31.03. 2020 roku

5. Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie;
opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 5.4. SIWZ),
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) i lit. b) SIWZ.
5.3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na kompleksowej obsłudze informatycznej co najmniej dwóch podmiotów, w tym obejmującej administrowanie serwerami i sieciami lokalnymi, opartymi na platformach Windows 2008, 2012 Serwer, Linux, VMware oraz obejmującej konserwację i instalację stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz codzienną obsługę i administrowanie programami informatycznymi. Podstawą świadczenia tych usług ma być umowa zawarta na minimum dwa lata, o wartości rocznej co najmniej 80 000 złotych brutto.
b) W wykazie o którym mowa wyżej należy wskazać wartość usługi, datę okres świadczenia usługi i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) Wykonawca musi wykazać także, iż dysponuje przynajmniej 3 osobami posiadającymi niżej wymienione kwalifikacje zawodowe i minimum roczne doświadczenie w zakresie:
- administracji systemem LOTUS,
- administracji oprogramowaniem do wirtualizacji Vmware,
- administracji Firewall FORTIGATE,
- administrowania urządzeniami CISCO,
- wsparcia obsługi systemu XPERTIS,
- administrowania urządzeniami Synology wraz z usługami powiązanymi,
- oprogramowania wspierającego zarządzanie w obszarach finansów (FK) i kadr
(HR).
5.3.3 Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie i dokumenty Wykonawcy

5.3.4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wskazuje ich spełnianie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jedynie, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.3.6 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt 5.3.5, a jego zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe.
5.3.7 Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania.
5.3.8 Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
5.4 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
5.4.1. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5.4.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić, w ramach tzw. „procedury samooczyszczenia się”, dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


6.1. Na wezwanie Zamawiającego, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualną/e/y:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
g) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na kompleksowej obsłudze informatycznej co najmniej dwóch podmiotów, obejmującej administrowanie serwerami i sieciami lokalnymi, opartymi na platformach Windows 2008, 2012 Serwer, Serwer Linux, Vmware, a także obejmującej konserwację i instalację stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz codzienną obsługę i administrowanie programami informatycznymi. Podstawą tych usług ma być umowa zawarta na minimum dwa lata, o wartości rocznej co najmniej 80 000 złotych brutto. W wykazie o którym mowa wyżej należy wskazać wartość usługi, datę wykonania i dane podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
h) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP, tj. podania nazwy firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy PZP.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
7.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń w załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ.
7.2 Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.3 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.7. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.7 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzucenia albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.8 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwo zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.9 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.10 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
8.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2016.1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016. 1030).
8.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
w sprawach przedmiotu zamówienia:
Janusz Ogonowski e-mail: j.ogonowski@mck.krakow.pl
Maciej Pękala e-mail: pekala@adm.uj.edu.pl
w sprawach formalnych:
Ryszard Błachut e-mail: r.blachut@mck.krakow.pl

9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w :
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U.2016, poz. 359)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
88 1130 1150 0012 1269 6920 0002
W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie Rynek Główny 25, pok. 210 w Biurze Finansowo Księgowym. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „Wadium przetargowe: Nr postępowania 019/BA/ZP/2/2017 ”.
9.2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt.9.3.
9.3 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ppkt.9.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Termin związania ofertą.
10.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
11.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
11.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.5 Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
11.6 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
11.7 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.
11.8 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.9 Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11.10 Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.11 Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
11.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11.13 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym „Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie”. Oznaczenie sprawy:019/BA/ZP/2/ 2017 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.15 W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym „Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie”. Oznaczenie sprawy: 019/BA/ZP/2/2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
11.16 W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym „ Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie”. Oznaczenie sprawy: 019/BA/ZP/2/2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
11.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1 Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 II p. - recepcja,
b) termin składania ofert: do dnia 16 marca 2017 r., do godz. 10:00
12.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie II p. oficyna p. nr. 251
b) termin otwarcia ofert: w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 10:15
12.3 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
12.4 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
12.5 Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.
12.6 Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
12.7 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:
1) o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach.
12.8 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1 Wykonawca przed obliczeniem ceny ofertowej zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją przetargową oraz wszystkimi warunkami realizacji zadania mogącymi mieć wpływ na oferowaną cenę.
Oferowana cena ma pokrywać wszelkie zobowiązania umowne wynikające z warunków określonych w niniejszej specyfikacji. Oferowana cena zawierać ma wszystkie koszty realizacji zamówienia i pokrywać wszelkie zobowiązania umowne w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawcy nie przysługuje w trakcie realizacji umowy prawo żądania zmiany ceny za wyjątkiem zmiany stawki VAT i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
13.2 Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza) netto i brutto w odniesieniu do jednego miesiąca i za cały okres usługi łącznie. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
13.3 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
13.4 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
14.2.1 Cena brutto za całość zamówienia – 60%,
14.2.2 Kryterium poza cenowe – 40%
14.3 Punkty przyznawane za kryterium „Cena brutto za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = 20 *Cnaj /Cw

gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cw – cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 20.

14.4 Kryterium poza cenowe, w tym podkryteria:
14.4.1 czas realizacji zgłoszenia (podany w pełnych godzinach.)

R = 5 * Rmin/Rw

gdzie:
Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert
Rw – czas realizacji podany przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany
Przez „czas realizacji zgłoszenia” zamawiający rozumie średni czas jaki wykonawcy jest niezbędny na rozwiązanie problemu, czyli czas jaki upłynie od zgłoszenia problemu do zakończenia prac. Wartość podawana w godzinach z dokładnością do pełnej godziny, w przypadku podania wartości z częścią ułamkową zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych godzin w górę. Wartość minimalna jedna godzina. Zamawiający wymaga, aby czas ten nie był dłuższy niż 4 godziny.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym podkryterium, wynosi 5.

14.4.2 czas przybycia

P = 10 *Pmin/Pw

gdzie:
Pmin – najkrótszy czas przybycia spośród złożonych ofert
Pw – czas przybycia podany przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany
Przez „czas przybycia” zamawiający rozumie czas jaki pracownikowi wykonawcy jest niezbędny do przemieszczenia się z siedziby wykonawcy do siedziby zamawiającego. Środek transportu nie ma znaczenia. Nie ma też znaczenia czy w siedzibie zamawiającego jest pracownik wykonawcy, gdyż o konieczności przybycia decyduje charakter problemu. Wartość podawana w minutach. Wartość minimalna 30 min. Zamawiający wymaga, aby czas ten nie był dłuższy niż 120 min (2 godziny).
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym pokryterium, wynosi 10.
14.4.3 doświadczenie i kwalifikacje mierzone liczbą osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje wydane przez producenta oprogramowania lub sprzętu, w szczególności mogą to być świadectwa zdanych egzaminów, ukończonych kursów lub tzw. certyfikaty:
a) Microsoft Certified IT Professional
b) Red Hat Certified Engineer
c) VMware Certified Professional
d) Szkolenie CISCO CCNA
e) Szkolenia z obsługi systemu OPTIest
Minimalna liczba pracowników posiadających łącznie wymagane doświadczenie wynosi 2.
Wykonawca otrzyma punkty, jeżeli każda z osób wymienionych w Tabeli 2 formularza oferty będzie mogła potwierdzić swoje kwalifikacje co najmniej dwoma dokumentami z zakresu określonego powyżej, zgodnie z następującą tabelką:
Liczba pracowników Punkty (D)
2 2
3 5
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym podkryterium, wynosi 5. Brak opisanych powyżej dokumentów oznacza zero punktów za to podkryterium (D=0).

14.5. Punkty za kryterium poza cenowe są sumą punktów za trzy podkryteria: M=R+P+D.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 20.
14.6 Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty uzyskane w ramach danego kryterium głównego przemnożone przez wagi przyjętych kryteriów, tzn. suma punktów = 0,6*C+0,4*M
Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
14.7 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.8 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
14.9 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.


15.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
15.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia kserokopię umów o pracę osób o których mowa w pkt. 3.1.1 j SIWZ oraz kopię polisy o której mowa w pkt. 7 formularza oferty, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

16.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 5 % ujętej w umowie wartości brutto w: - pieniądzu - wpłacone przelewem, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych, - poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359).
16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń, winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto bankowe Zamawiającego: 88 1130 1150 0012 1269 6920 0002
16.4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
18.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
18.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
18.6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
18.7 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.8 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18.9 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.10 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.


Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Załącznik nr 5 - pobierz
Ogloszenie - pobierz

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka