01.06.2017-02.06.2017

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo, 1–2 czerwca 2017

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym, organizowanym co dwa lata przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Stanowi ono interdyscyplinarną platformę spotkań i dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, gdzie dziedzictwo rozumiane jest szeroko jako „znaczące formy przeszłości, o których należy pamiętać” (Sharon Macdonald). Celem czwartej edycji, która odbędzie się w dniach 1–2 czerwca 2017 r., będzie dyskusja nad i analiza wzajemnych relacji pomiędzy dziedzictwem a społeczeństwem. Jaki jest dziś stosunek społeczeństwa do kwestii dziedzictwa – do jego istotnej, choć często trudnej przeszłości? W jaki sposób dziedzictwo kształtuje społeczności, w których żyjemy? Kto jest właścicielem dziedzictwa i dlaczego? Jakie są jego społeczne funkcje? O czym chcemy pamiętać, a o czym często staramy się zapomnieć? Celem 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest próba znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania zawiązane ze społecznym wymiarem dziedzictwa.

Od dłuższego już czasu więzi pomiędzy społeczeństwem a dziedzictwem uznaje się za jeden z najważniejszych aspektów debaty poświęconej spuściźnie ludzkiej, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej. Brian Graham, Gregory Ashworth i John Tunbridge uważają na przykład, że kategoria dziedzictwa powinna być rozszerzona na „niemal wszelkich rodzaje międzypokoleniowej wymiany czy relacji, które zostają nawiązane zarówno pomiędzy społecznościami jak i jednostkami – i to bez względu na to, czy są chciane, czy też niechciane”. Wedle autorów tej koncepcji to ludzie są „twórcami dziedzictwa”.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w badaniach nad dziedzictwem widoczna stała się tendencja, by pojmować je przede wszystkim w kategoriach tożsamości. Proces ten wy-daje się szczególnie istotny dla Europy Środkowej oraz jej doświadczeń, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak uniwersalnym: doświadczenia płynnych granic, migracji oraz przymusowych przesiedleń, wojny i Holokaustu. Wydarzenia te zainspirowały pojawienie się nowego, oryginalnego podejścia do dziedzictwa, jak i uznania nowych jego kategorii, takich jak dziedzictwo bezpaństwowe, dziedzictwo kłopotliwe, czy dziedzictwo nienawiści.

Międzynarodowe Centrum Kultury pragnie podjąć kwestie wpływu dziedzictwa na współczesne społeczeństwo w wymiarze kulturowym, politycznym i gospodarczym. Zapraszamy badaczy pracujących na polu różnych dyscyplin naukowych (sztuki i architektury, historii i literatury, ekonomii i socjologii, polityki i zarządzania) do składania propozycji wystąpień dotyczących proponowanej poniżej tematyki, jak również i tych wykraczających poza nią:

1. Dziedzictwo i społeczności, a w szczególności:
dziedzictwo z perspektywy społecznej
dziedzictwo i partycypacja
dziedzictwo i przemiana społeczna
dziedzictwo i problem wykluczenia
strategie dziedzictwa
dziedzictwo – naród – tożsamość
dziedzictwo wyobrażone, społeczności i przeszłość
własność dziedzictwa
dziedzictwo lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe i transnarodowe

2. Pamięć konstruowana: dziedzictwo i ideologia, a w szczególności:
produkcja/generowanie/tworzenie dziedzictwa
dziedzictwo oraz pamięć wielokierunkowa: węzły i konflikty pamięci
miejsca dziedzictwa jako laboratoria tożsamości
instytucje dziedzictwa: narracje i polityki pamięci
krajobraz kulturowy
rekonstrukcja i ideologia

3. Wyzwania społeczne w ochronie dziedzictwa, ze szczególnym naciskiem na architekturę XX wieku, jak i
edukację w zakresie dziedzictwa
dziedzictwo i rozwój lokalny
dziedzictwo i przedsiębiorczość
dziedzictwo i media społecznościowe
dziedzictwo i kapitalizm
dziedzictwo i turystykę
dziedzictwo i zrównoważony rozwój

4. Dziedzictwo kłopotliwe, a w szczególności
dziedzictwo nienawiści (ludobójstwo, zbrodnie wojenne, czystki etniczne)
materialne i niematerialne dziedzictwo systemów totalitarnych oraz jego trwałe ślady
miejsca pamięci
nekroturystyka
trudne dziedzictwo a edukacja

Propozycje 20-minutowych referatów powinny zawierać krótkie notki biograficzne autorów, ich tytuł naukowy i afiliację oraz streszczenia referatów w języku angielskim nie dłuższe niż 150 słów.

Propozycje prosimy nadsyłać na adres heritageforum4[at]mck.krakow.pl
w terminie do 8 stycznia 2017 r.

Informacje o przyjęciu propozycji przysłane zostaną do dnia 15 marca 2017 r.

Językiem obrad będzie angielski. Wystąpienia ukażą się w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Wszystkie artykuły o długości od 4000 do 6000 słów, zgodne z określonymi wskazówkami redaktorskimi i nadesłane w określonym terminie (który zostanie ogłoszony), będą brane pod uwagę.

Opłata konferencyjna w wysokości €80 pokrywa koszty materiałów konferencyjnych i cateringu. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokrycia kosztów zakwaterowania oraz transportu.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematy-ką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

W poprzednich latach odbyły się następujące edycje Forum Dziedzictwa Europy Środkowej:
„Dziedzictwo i Europa Środkowa” 7–9 lipca 2011
„Granice dziedzictwa” 11–14 czerwca 2013
„Miasto” 16–18 września 2015

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka