Regulamin konkursu „Widziałam/widziałem”
A-
A+

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin konkursu „Widziałem/widziałem” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, warunki uczestnictwa i czas trwania konkursu „Widziałam/widziałem” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, państwową instytucją kultury utworzoną Zarządzeniem Ministra Kultury nr 11 z dnia 10 maja 1991 r., wpisaną do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RNiK – 2/92, zwanym dalej „Organizatorem”.

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

§ 2 CEL KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych oraz dla upowszechniania wystawy Ukraina. Wzajemne spojrzenia.
 2. Dodatkowe informacje na temat wystawy dostępne są na stronie internetowej Organizatora: https://mck.krakow.pl/wystawy/ukraina-wzajemne-spojrzenia
 3. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram, na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/mckkrakow/ 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć wyłącznie udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadające aktywne konto na portalu Instagram i przestrzegające regulaminu portalu Instagram.
 2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą uczestniczyć w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. W każdym momencie trwania Konkursu oraz do 10 dni po jego zakończeniu Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia w terminie 7 dni zgody jego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, celem weryfikacji zgłoszenia pod kątem spełniania warunków wynikających z niniejszych Zasad Konkursu.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. Pod pojęciem „pracownik” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub innego tytułu prawnego.

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 2 października 2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 października 2021 r.

§ 5 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe: „Napisz w komentarzu do posta konkursowego opublikowanego na profilu Instagram Organizatora tekst korespondujący z grafiką posta konkursowego”, zwane dalej Zadaniem Konkursowym.
 2. Zadanie Konkursowe powinno spełniać następujące wymagania:
  1. Powinno zostać opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Instagram Organizatora w czasie trwania Konkursu. Zadanie Konkursowe opublikowane w inny sposób nie będzie brało udziału w Konkursie.
  2. Nie powinno naruszać przepisów prawa ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobrego imienia osób trzecich, czy też treści obraźliwych lub wulgarnych.
 3. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest zgłoszeniem udziału w konkursie i oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Jeden uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń w Konkursie, jednak nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w jednym tygodniu trwania konkursu.
 5. Organizator dokonywać będzie weryfikacji zgłoszeń Zadań Konkursowych do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Regulaminie.
 6. Zgłoszenia niekompletne, nienadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Zadanie Konkursowe z Konkursu w razie stwierdzenia, że dane Zadanie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem.

§ 6 NAGRODY

 1. W Konkursie są oferowane następujące nagrody: jedna nagroda główna – plakat kolekcjonerski z limitowanej serii, cztery nagrody drugiego stopnia – Dziennik środkowoeuropejski.

§ 7 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. O wyłonieniu zwycięzców uprawnionych do otrzymania nagród w Konkursie decydować będzie Komisja Konkursowa.
 2. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik Konkursu, którego Zadanie Konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.  Nagrody drugiego stopnia otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zadanie Konkursowe zostanie wyróżnione przez Komisję konkursową.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia techniczne portali społecznościowych lub innych Stron Internetowych w zakresie wyświetlania się Zadania konkursowego Uczestnika na tych stronach. Kwestie te reguluje umowa pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a daną Stroną Internetową.

§ 8 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa, w skład której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora lub osoby przez niego wskazane.
 2. Przy podejmowaniu decyzji Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryterium jakościowym, co oznacza że w ocenie zgłoszonych Zadań Konkursowych będą brane pod uwagę takie czynniki, jak kreatywność odpowiedzi, inwencja twórcza, oryginalność oraz zgodność z tematyką.

§ 9 WYDANIE NAGRODY

 1. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do 48 godzin od zakończenia Konkursu.  
 2. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie w wiadomości prywatnej profilu Instagram Organizatora informacji z danymi niezbędnymi do wydania nagrody, tj: imię i nazwisko, adresy wysyłki. Po upływie  pięciu dni od ogłoszenia zwycięzcy/zwycięzców konkursu i nieprzesłanie w tym terminie wymaganych w regulaminie danych zwycięzcy konkursu, nagroda przepada.
 3. Zwycięzca Konkursu może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora przy Rynku Głównym 25 w Krakowie. lub na jego życzenie Nagroda może zostać przesłana na wskazany adres przesyłką pocztową, w przeciągu 7 dni od przekazania danych korespondencyjnych.   
 4. Warunkiem wydania nagrody będzie możliwość kontaktu ze zwycięzcą Konkursu, pozytywna weryfikacja spełnienia przez zwycięzcę Konkursu wymogów przewidzianych w Zasadach Konkursu i podanie przez niego niezbędnych danych.
 5. W przypadku gdy Zwycięzcą Konkursu będzie osoba niepełnoletnia wszelkie uzgodnienia w zakresie wydawania nagród Organizator dokonuje z przedstawicielem ustawowym Zwycięzcy Konkursu.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, Kraków).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przesyłką poleconą lub kurierską, nadaną w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji, na adres podany w reklamacji.
 5. Reklamacje można składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, w ciągu 14 dni od zajścia okoliczności będących podstawa do złożenia reklamacji, w każdym razie nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę konta i portal, z którego dokonano zgłoszenia, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 7. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszych Zasad Konkursu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 8. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

§ 11 ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU

Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 2. Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

§ 13 INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Zarówno informacje o Konkursie, jak i niniejsze Zasady Konkursu udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora. Konkurs komunikowany będzie również w portalu społecznościowym Instagram.
 2. W czasie trwania Konkursu na stronie https://www.instagram.com/mckkrakow/  mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§ 14 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora pracy na wykorzystanie zgłoszonych i nagrodzonych prac do celów promocyjnych Konkursu.
 2. Z chwilą zgłoszenia do konkursu (opublikowania tekstu zadania konkursowego jako komentarza do posta na profilu Instagram Organizatora, Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do zadania konkursowego wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności: a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  d) publicznego udostępniania zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, f) wystawiania, g) wyświetlania. Przeniesienie praw, o których mowa nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady Konkursu podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na https://www.instagram.com/mckkrakow/ 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka