Kadra
A-
A+
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Instytut Historii Sztuki UJ – zajmuje się teorią i historią sztuki XIX–XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem.

Dr Dorota Białek-Kostecka, kierownik Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, Prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – jego zainteresowania naukowe to m.in: zarządzanie w administracji publicznej, współczesne metody i koncepcje organizacji i zarządzania, zarządzanie informacją i komunikacją

Dr inż. arch Maria Dankowska, Politechnika Łódzka – specjalistka w zakresie badań nad urbanistyką i rewitalizacją miast.

Prof. dr hab. Piotr Dobosz, Wydział Prawa i Administracji UJ – zajmuje się m.in. zagadnieniami prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Mgr Maciej Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – doświadczenia zgormadzone jako przedsiębiorca wykorzystuje w pracy naukowej, eksperckiej oraz dydaktycznej, w szczególności w dziedzinie zamówień publicznych.

Mgr Piotr Górajec, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Współtwórca Forum Edukatorów Muzealnych.

Mgr Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, historyk sztuki, archeolog, muzealnik oraz specjalista w zarządzaniu ochroną zabytków i opieką nad nimi.

Mgr Alicja Knast, dyrektorka Galerii Narodowej w Pradze. Była dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach. Muzykolożka, od 1995 roku związana z sektorem muzealnym. Wykładowczyni na London Metropolitan University (2005–2006) oraz pracownik naukowy na Uniwersytecie w Plymouth (2005–2008). Autorka publikacji z obszaru instrumentologii, psychologii muzyki i muzealnictwa. Od 2015 roku działa jako członkini Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Prof. dr hab. Piotr Krasny, historyk sztuki, badacz dziejów sztuki nowożytnej, specjalista w zakresie ochrony dóbr kultury, w latach 2008-2012 dyrektor instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Matlak, Wydział Prawa i Administracj UJ, specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Redaktor naczelny serii "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. Ambroży Mituś, Prof. UEK, prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa, zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego i prawa wspólnot samorządowych.

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Prof. UJ – jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki kulturalnej i ekonomii kultury, społeczno-ekonomicznego kontekstu działalności muzeów oraz rozwoju współczesnych miast, a także rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich.

Dr Michał Niezabitowski, Historyk Krakowa, muzealnik, zainteresowany problematyką wystawiennictwa historycznego i budowania narracji w przestrzeni ekspozycji, edukacji muzealnej, roli muzeów w budowaniu pamięci zbiorowej, zrządzania muzeum, historii muzealnictwa.

Dr Przemysław Nocuń, Instytut Archeologii UJ – jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem zamków w krajobrazie kulturowym średniowiecznej Europy oraz archeologii i kultury średniowiecznego Południowego Kaukazu.

Dr Katarzyna Plebańczyk, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - zajmuje się m.in. badaniami nad informacją w kulturze, obserwatoriami kultury, relacjami podaży i popytu na rynku dóbr i usług kulturalnych.

Dr Marcin Poprawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – koordynator ogólnopolskich badań w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, współautor strategii, raportów, szkoleń dla samorządów i instytucji.

Prof. dr hab. Jacek Purchla, historyk sztuki i ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pomysłodawca i twórca Akademii Dziedzictwa, założyciel i w latach 1991–2018 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, w latach 2016-2017 Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, w latach 2015-2020 Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Dr Andrzej Siwek, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – historii (1987) i historii sztuki (1991). Doktorat z zakresu: architektura i urbanistyka, obroniony na Politechnice Krakowskiej w 2014, wyróżniony w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Prof. dr hab. Wojciech Szafrański, polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert rynku sztuki, historyk prawa, specjalizujący się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych obrotu dziełami sztuki, prawie ochrony dziedzictwa kultury oraz kodyfikacji prawa w XVIII w., wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Rady Uczelni Akademii Sztuki w Szczecinie (2021-2024).

Mgr Barbara Szyper, historyczka sztuki, wieloletnia pracownica Muzeum Narodowego w Krakowie, w latach 1991–2011 kierowniczka Ośrodka Edukacji – Akademia Dziedzictwa.

Mgr Marek Świdrak, historyk sztuki i prawnik, pracownik Ośrodka Edukacji – Akademia Dziedzictwa MCK, asystent w Instytucie Historii Sztuki UJ, specjalista w zakresie historii sztuki nowożytnej oraz prawa i ochrony dóbr kultury.

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, kierownik Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista w zakresie funkcjonowania budżetu państwa, finansów samorządu terytorialnego, systemów ubezpieczeń społecznych i finansów Unii Europejskiej, w latach 2014-2020 prorektor UEK.

Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska – specjalizuje się w zagadnieniach ochrony i konserwacji zabytków architektury, teorii konserwacji zabytków i rewitalizacji miast historycznych, w latach 2009-2017 Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – specjalista w zakresie handlu, marketingu targowego, giełd towarowych, specjalnych stref ekonomicznych, organizacji i sztuki sprzedaży, marchandisingu oraz negocjacji handlowych.

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Wydział Prawa i Administracji UJ – specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego, w latach 2000–2002 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2004–2006 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w latach 2009–2015 członek tej komisji, w latach 1977-2011 Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Michał Wiśniewski, kierownik Ośrodka Edukacji – Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury, adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, badacz architektury Krakowa i Polski XX w, członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Mgr Grzegorz Zajączkowski, inżynier, programista, animator społeczny oraz koordynator projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zajmuje się zastosowaniami technologii informatycznych w edukacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji.

Dr Dominik Ziarkowski, adiunkt w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zajmuje się sztuką nowożytną i XIX wieku, historiografią artystyczną, problematyką ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego i rolą dziedzictwa kulturowego w turystyce.

Mgr Mariusz Wróbel, specjalista w zakresie zarządzania instytucjami kultury, producent filmowy i wykładowca akademicki, w przeszłości zarządzał m.in. Instytucją Filmową Silesia Film oraz Filharmonią w Gorzowie Wielkopolskim.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka