Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Ich geneza sięga 2001 roku, kiedy Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowiły powołać pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny poświęcony nowoczesnym metodom zarządzania i administracji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury. 

Dziewiętnaście lat istnienia Akademii Dziedzictwa to łącznie XIV edycji, ok. 350 studentów oraz kadra wykładowców skupiająca ekspertów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz kluczowymi instytucjami kultury w Polsce. 

Akademia Dziedzictwa to także cykl Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa, w ramach których prezentowane są istotne przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury. 

Akademia Dziedzictwa to również specjalna platforma internetowa dla studentów oraz możliwość publikacji najlepszych prac stworzonych przez studentów.

Profil słuchacza

Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji kultury, operatorzy turystyczni, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, a także właściciele obiektów zabytkowych i inwestorzy. Osobom o humanistycznym profil Akademii Dziedzictwa  daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom szansę na poznanie zasobu dziedzictwa.

Opis studiów

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. 

Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:
  • kultura i dziedzictwo,
  • prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem,
  • przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse,
  • samorząd terytorialny, administracja publiczna, planowanie przestrzenne,
  • seminaria dyplomowe.
Organizacja studiów

Program jest zrealizowany w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmuje 16 spotkań weekendowych składających się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Spotkania w soboty obejmują 5 zajęć trwają od godz. 9.00 do godz. 18.30. Spotkania w niedziele obejmują 3 zajęcia i trwają do godz. 9.00 do 14.00.

Ponadto, w trakcie trwania drugiego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury, a po zakończeniu drugiego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

Studia podsumowane zostaną obroną pracy końcowej. Każdy z uczestników weźmie udział w programie obejmującym 314 godzin lekcyjnych zajęć. 

Seminaria dyplomowe będą się odbywać w drugim semestrze studiów w ramach spotkań weekendowych, w terminach uzgodnionych z promotorami. 

Każdy ze studentów będzie mógł wybrać jedną z trzech zróżnicowanych tematycznie grup (prawo i administracja, marketing, historia sztuki). Czas trwania: 10 godzin lekcyjnych zajęć w każdej z grup. 

Warsztaty terenowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury: 2 dni, 18 godzin zajęć

Warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym: dni, 40 godzin zajęć

Świadectwo ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i przedstawienie jej do oceny komisji egzaminacyjnej. Każda praca poddawana jest recenzji oraz obronie, w której oprócz recenzenta i promotora uczestniczy także przedstawiciel MCK. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz certyfikat wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obrony prac dyplomowych przewidywane są na wrzesień 2020 roku.

Kadra

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Współpracują z nami m.in.: prof. Jacek Purchla, prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.

Terminy zajęć: zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty (9.00–18.15) i niedziele (9.00–14.00).

Punkty ECTS: Program studiów obejmuje wykłady, warsztaty i seminaria pozwalające na uzyskanie 60 punktów ECTS.

Warunki przyjęcia: ukończenie studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie).

Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

Warunki finansowe: koszt jednego semestru to 1900 PLN (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Limit przyjęć: maksymalnie 30 osób

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy UEK, podanie, życiorys, kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia.

Kontakt:

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Tel. +48 12 42 42 811, 845, 820
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl m.wisniewski@mck.krakow.pl 

Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa

Od 2011 roku MCK organizuje cykl Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa, którego celem jest popularyzacja programu Akademii Dziedzictwa, a adresowany jest do szerokiej publiczności. Wykładowcami cyklu są rekomendowani przez MCK managerowie instytucji kultury w Polsce i na świecie, a także uczestnicy programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae.

Platforma internetowa Akademii Dziedzictwa

MCK prowadzi również specjalistyczną platformę internetową Akademii Dziedzictwa. Osobna strona internetowa zawiera treści prezentujące profil i działalność Akademii Dziedzictwa. Część strony ma charakter zamknięty, dostępny jedynie dla studentów i wykładowców. Oprócz informacji praktycznych, które zawierają aktualny harmonogram i bieżące informacje organizacyjne strona zawiera bazę danych nt. wykładowców oraz ich pracy naukowej. Udostępniane są tam prezentacje pokazywane podczas wykładów oraz inne materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Strona dostępna jest dla studentów przez cały czas trwania edycji oraz przez trzy miesiące po jej zakończeniu. Późniejsze wykorzystywanie materiałów ze strony przez studentów dla własnych potrzeb może mieć miejsce jedynie po wyrażeniu zgody przez autora.

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa (SAAD) powstało w październiku 2006 roku i podejmuje inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa poprzez organizowanie seminariów i konferencji poświęconych propagowaniu nowoczesnych metod zarządzania obiektami zabytkowymi.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka