07.01.2019r. - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „świadczenie usług hotelarskich”

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, ul. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;  tel: 12 4242811, fax:  12 4217844, strona internetowa: www.mck.krakow.pl

adres poczty elektronicznej:  j.pepas@mck.krakow.pl  (dla pkt.  3.1.1, 3.1.3, 3.1.4)

                                              i.okreglicka@mck.krakow.pl (dla pkt. 3.1.2)

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

2.1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - zwanej dalej "PZP" oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług hotelarskich - zwanych dalej "IWZ".

2.2.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g  PZP.

2.3.Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich wraz ze śniadaniem w hotelach usytuowanych na terenie miasta Krakowa, na warunkach jak niżej:

3.1.1 w okresie od dnia 29 stycznia do dnia 1 luty 2019 r. (3 doby) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania w hotelu minimum trzygwiazdkowym, posiadającym windę oraz całodobową recepcję w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

3.1.2 w okresie od dnia 31 stycznia do dnia 1 luty 2019 r. (1 doba) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania wyposażony w zestaw kawowy w hotelu minimum trzygwiazdkowym, posiadającym windę, całodobową recepcją oraz bezpłatny dostęp do Wi-fi, w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków i 0,5 km od dworca kolejowego Kraków Główny

3.1.3 w okresie od dnia 31 stycznia do dnia 1 luty 2019r. (1 doba) dziewięć pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, w hotelu minimum trzygwiazdkowym, posiadającym windę oraz całodobową recepcję, w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

3.1.4 w okresie od dnia 31 stycznia  do dnia 2 luty 2019r. (2 doby) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, w hotelu minimum trzygwiazdkowym, posiadającym windę oraz całodobową recepcję, w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków.

3.2.  Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 19  sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,  hotele muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do ww. Rozporządzenia.

3.3.    Wspólny Słownik Zamówień CPV:

1)    Główny przedmiot:  55100000-1 Usługi hotelarskie.

2)    55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe.

3)    55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

4.1.    Oferty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia  2019  r. do godziny 10:00  w siedzibie Zamawiającego tj. przy  Rynku Głównym 25 II p. recepcja

4.2.    Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 10 stycznia 2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25,  III p. pokój 309.

  1. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1.    Oferta podlegać będzie ocenie na podstawie następujących kryteriów:

1)       Cena – waga 90%

2)      Kryterium lokalizacji – waga 10%

5.2  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie   wszystkim wymogom przedstawionym w IWZ oraz która, przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Pobierz istotne warunki zamówienia

Pobierz załącznik nr 1

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka