17.01.2018 - Informacja o wyborze oferty

W-271-1-1/18
Kraków, dnia 17.01.2018 r.

Wg rozdzielnika

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), na dostawę towarów w postaci wykonanego w nakładzie 1000 (tysiąc) zafoliowanych egzemplarzy czasopisma oznaczonego ISSN międzynarodowym standardowym numerem czasopism pt. „Herito” nr 29 (4/2017) – czyli na przedmiot zamówienia określony szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MCK z dnia 11.01.2018 – informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Kwota jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na realizację zamówienia to 30 000 zł netto.
Zamawiający wybrał, ze względu na zaoferowanie najniższej ceny, ofertę Drukarni „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, opiewającą na kwotę 25 256 zł brutto za całość zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodne z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV – Kod 22212000-9 (czasopisma).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 24.01.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie MCK pok. 410.

Pozostałe oferty:

Drukarnia Skleniarz, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 18 – 31 500 zł brutto
Drukarnia Moś i Łuczak, 61-065 Poznań, ul. Piwna 1 – 30 933 zł brutto

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka