29.05.2017 - Informacja o wyborze oferty

Numer sprawy: Kraków, 29.05.2017
ZP/007/W/2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69-73, którego przedmiotem jest dostawa towarów w postaci wykonanych w nakładzie 600 zafoliowanych egzemplarzy publikacji pt. Rocznik MCK 2016, wytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV 7980000-2 zmienia kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia na 26 076 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert w dniu 25.05.2017 r. wpłynęły następujące oferty :
1. Drukarnia Goldruk, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz, cena 26 076,00 zł brutto za całość zamówienia
2. Drukarnia „Know-How”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, cena 30 086,90 zł brutto za całość zamówienia
Na podstawie art. 92 ust.1 PZP Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje:
- iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Drukarni ‘Goldruk”, która przedstawiła najniższą cenę (art. 72 ust.2 Pzp)
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka