13.11.2017 - VII OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH”


VII OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

„ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH” – 13.11.2017 R. ZP/VII/US/2017
___________________________________________________________________________

o wartości zamówienia poniżej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579)
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, ul. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
tel: 12 4242811 fax: 12 4217844

Strona internetowa: www.mck.krakow.pl
adres poczty elektronicznej: a.sliwa@mck.krakow.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - zwanej dalej "PZP" oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4.Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w IWZ zamieszczonym na stronie internetowej , na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich oraz noclegowych wraz ze śniadaniem w hotelach lub placówkach świadczących usługi noclegowe usytuowanych na terenie miasta Krakowa, w dzielnicy Śródmieście lub Krowodrza, na warunkach jak niżej:
3.1.1. w okresie od dnia 27 listopada do dnia 29 listopada 2017 r. (2 doby), trzy pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;
3.1.2 w okresie od dnia 29 listopada do dnia 01 grudnia 2017 roku (2 doby) jeden pokój dwuosobowy wraz ze śniadaniem w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;
3.1.3. w okresie od dnia 30 listopada do dnia 01 grudnia (1 doba) siedem pokoi jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania wraz z śniadaniem w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;
3.2. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, hotele muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do ww. Rozporządzenia.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie.
2) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe.
3) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
4) 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsce noclegowe.
4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
4.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy Rynku Głównym 25 II p. recepcja
4.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 17 listopada 2017 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25, III p. pokój 309.
5. KRYTERIA OCENY OFERT.
5.1. Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena - waga 80 %
2) Kryterium lokalizacji - waga 20 %

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Istotne warunki zamówienia  pobierz
Załącznik nr 1  pobierz

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka