25.04.2017 - informacja o zamówieniu publicznym

25.04.2017 - III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ "ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH”

III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ "ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH”
___________________________________________________________________________
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Tel. 0124242811 fax 0124217844

Strona internetowa: www.mck.krakow.pl

adres poczty elektronicznej:
b.szyper@mck.krakow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U.2015 r. poz. 2164 ze zmianami) - zwanej dalej "PZP" oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ". W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy spełniający wymogi określone w ogłoszeniu i w IWZ.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zakupu zawarto w IWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich wraz ze śniadaniem w hotelach usytuowanych na terenie miasta Krakowa:
3.1.1 w okresie od dnia 27 maja do dnia 28 maja 2017 r. jeden pokój jednoosobowy lub pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania w hotelu trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego.
3.1.2 w okresie od dnia 10 czerwca do 11 czerwca 2017 r. jeden pokój jednoosobowy lub pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania w hotelu trzygwiazdkowym  w odległości nie większej niż 10 minut spacerem do siedziby Zamawiającego.
3.1.3 w okresie od dnia 5 maja do dnia 7 maja 2017 r. jeden pokój jednoosobowy lub pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania w hotelu trzygwiazdkowym, w odległości nie większej niż 10 minut od siedziby Zamawiającego.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie,
2) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe,
3) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
4. KRYTERIA OCENY OFERT
4.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - waga 90 %
2) lokalizacja – waga 10 %
4.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria).
5. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
5.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25, II p. recepcja do dnia 2 maja 2017 r., do godziny 14:00.
5.2. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia tj. 2 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25 III p. (pokój 309) o godzinie 14:15

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka