23.06.2017 - ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

IV OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

"ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH”  -  23.06.2017 r. ZP/IVUS/2017
__________________________________________________________________________

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Tel. 0124242811                                                             fax 0124217844
Strona internetowa: www.mck.krakow.pl
adres poczty elektronicznej:
r.pytlik[at]mck.krakow.pl                 

k.guzik[at]mck.krakow.pl

j.pepas[at]mck.krakow.pl


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2015 r. poz. 2164 ze zmianami) - zwanej dalej "PZP" oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ". W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na stronie Zamawiającego
w Biuletynie Informacji Publicznej oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy spełniający wymogi określone w ogłoszeniu i w IWZ.

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący.

2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zakupu zawarto w IWZ zamieszczonym na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.


3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich oraz noclegowych wraz ze śniadaniem w hotelach lub placówkach świadczących usługi noclegowe usytuowanych, na terenie miasta Krakowa, w dzielnicy Śródmieście lub Krowodrza:

3.1.1. w okresie od dnia 01.07 do dnia 05.07.2017 r. (4 doby), pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania z windą w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 15 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków z łatwą dostępnością do komunikacji miejskiej;

3.1.2. w okresie od dnia 14 lipca do dnia 26 lipca 2017 roku (12 dób) cichy pokój dwuosobowy z klimatyzacją w placówce świadczącej usługi noclegowe (wraz
ze śniadaniem) w odległości nie większej niż 5 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;

3.1.3 w okresie od dnia 22 lipca do 26 lipca 2017 roku (4 doby) apartament z aneksem kuchennym dla dwóch osób z klimatyzacją w placówce świadczącej usługi noclegowe (wraz ze śniadaniem) w odległości nie większej niż 5 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;

3.1.4 w okresie od 31 sierpnia do 1 września 2017 (1 doba)   10 pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania oraz 1 pokój dwuosobowy,
z klimatyzacją w hotelu minimum trzygwiazdkowym z własnym parkingiem
w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;

3.1.5 w okresie od 6 listopada do 10 listopada 2017 roku (4 doby) pokój dwuosobowy
z klimatyzacją w placówce świadczącej usługi noclegowe wraz ze śniadaniem
w odległości nie większej 5 minut spacerem od siedziby Zamawiającego tj. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie,
2) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe,
3) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

4) 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsce noclegowe,

4.KRYTERIA OCENY OFERT

4.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena - waga 80 %

2) lokalizacja – waga 20 %

4.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria).
5. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

5.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25, II p. recepcja do dnia 28 czerwca 2017 r., do godziny 12:00.

5.2. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia tj. 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25 III p. (pokój 309) o godzinie 12:15

 Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - istotne warunki zamówienia

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka