16.01.2016 - informacja o wyborze oferty

W-271-1-2/17                                                                       Kraków, dnia 16.01.2017

 

Wg rozdzielnika

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – z późniejszymi zmianami), na dostawę towarów w postaci wykonanego w nakładzie 1000.- (tysiąc) zafoliowanych egzemplarzy czasopisma oznaczonego ISSN międzynarodowym standardowym numerem czasopism pt. „Herito” 25 (4/2016) – czyli na przedmiot zamówienia określony szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MCK z dnia 10.01.2017 roku – informuje, że wybrał, ze względu na zaoferowanie najniższej ceny, ofertę Drukarni Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, opiewającą na kwotę 21 000 zł brutto za całość zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodne z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV – Kod 22212000-9 (czasopisma).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 23.01.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie MCK pok. 410.

Wpłynęły 3 oferty.

Ceny pozostałych ofert:

  1. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena 26 197,50 zł brutto za całość zamówienia.
  2. Drukarnia „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, cena 21 594,83 zł brutto za całość zamówienia.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka