1.10.2018 - Informacja o wyborze oferty

W-271-1-9/18                                                                                      Kraków, dnia 27.09.2018 r.

 

Wg rozdzielnika

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), na dostawę towarów w postaci wykonanego w nakładzie 1000 (tysiąc) zafoliowanych egzemplarzy czasopisma oznaczonego ISSN międzynarodowym standardowym numerem czasopism pt. „Herito” nr 31 (2/2018) – czyli na przedmiot zamówienia określony szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MCK z dnia 20.09.2018 – informuje, że w dniu 27 wrzesnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Kwota jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na realizację zamówienia to 30 000 zł netto.

Zamawiający  wybrał, ze względu na zaoferowanie najniższej ceny, ofertę „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, opiewającą na kwotę 28 320,76 zł brutto za całość zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodne z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV – Kod 22212000-9 (czasopisma).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 04.09.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie MCK pok. 401.

Na zaproszenie MCK wpłynęły 2 oferty:

Drukarnia Skleniarz, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 18 – 35 700 zł brutto

Drukarnia „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków - 28 320,76 zł brutto

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

Z poważaniem

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka