09.10.2017 - informacja o wyborze oferty

W-271-1-14/17                                                                       Kraków, dnia 09.10.2017

 

Wg rozdzielnika

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na dostawę towarów w postaci wykonanego w nakładzie 1000.- (tysiąc) zafoliowanych egzemplarzy czasopisma oznaczonego ISSN międzynarodowym standardowym numerem czasopism pt. „Herito” nr 28 (3/2017) – czyli na przedmiot zamówienia określony szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MCK z dnia 02.10.2017 – informuje, że wybrał, ze względu na zaoferowanie najniższej ceny, ofertę Drukarni „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, opiewającą na kwotę 25 310,04 zł brutto za całość zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodne z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV – Kod 22212000-9 (czasopisma).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie MCK pok. 410.

Pozostałe oferty:

Drukarnia Moś i Łuczak, 61-065 Poznań, ul. Piwna 1  – 29.389,50 brutto

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka