9.01.2018 - I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ: „ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,  o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Tel. 0124242811 fax 0124217844

Strona internetowa: www.mck.krakow.pl

adres poczty elektronicznej:
biurozp@mck.krakow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej "PZP" oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy spełniający wymogi określone w ogłoszeniu i w IWZ.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zakupu zawarto w IWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich w hotelach lub placówkach świadczących usługi noclegowe usytuowanych na terenie miasta Krakowa w dzielnicach Śródmieście lub Krowodrza na warunkach jak niżej:
3.1.1 w okresie od dnia 25 stycznia do dnia 26 stycznia 2018 r. (1 doba) dziesięć pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem
w hotelu minimum trzygwiazdkowym z windą oraz parkingiem dla gości w odległości nie większej niż 5 minut spacerem od siedziby Zamawiającego oraz w odległości nie większej niż 0,5 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie;
3.1.2 w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 28 stycznia 2018 r.(1 doba) jeden pokój jednoosobowy lub pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem
w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem do siedziby Zamawiającego;
3.1.3 w okresie od dnia 01 lutego do dnia 03 lutego 2018 r. (2 doby) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem
w hotelu minimum czterogwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego;
3.1.4 w okresie od dnia 10 marca do dnia 11 marca 2018 r. (1 doba) jeden pokój jednoosobowy lub pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem w hotelu minimum trzygwiazdkowym, w odległości nie większej niż 10 minut od siedziby Zamawiającego;
3.1.5 w okresie od dnia 11 marca do dnia 14 marca 2018 r. (3 doby) czternaście pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem
w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego;
3.1.6 w okresie od dnia 22 marca do dnia 23 marca 2018 r. (1doba) osiem pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego, wraz z czterema miejscami parkingowymi;
3.1.7 w okresie od dnia 24 marca do 25 marca 2018 r. (1doba) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniem w hotelu minimum trzygwiazdkowym w odległości nie większej niż 10 minut spacerem od siedziby Zamawiającego.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

1) Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie,
2) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe,
3) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

4. KRYTERIA OCENY OFERT

4.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) cena - waga 60 %
2) lokalizacja – waga 20 %
3) anulacja rezerwacji – waga 20%
4.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria).

5. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

5.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25, II p. recepcja do dnia 15 stycznia 2018 r., do godziny 11:00.
5.2. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia tj. 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego Rynek Główny 25 III p. (pokój 309) o godzinie 11:15.

Istotne warunki zamówienia >> pobierz plik 
Załącznik nr 1 >> pobierz plik
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka