01.03.2018 - Informacja o wyborze oferty

W-271-1-2/18 

Kraków, dnia 01.03.2018 r.

Wg rozdzielnika

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), na dostawę towarów w postaci wykonanego w nakładzie 800 (osiemset) zafoliowanych egzemplarzyksiążki oznaczonej ISBN międzynarodowym standardowym numerem książki Luciana Boi „Dlaczego Rumunia jest inna?” – czyli na przedmiot zamówienia określony szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MCK z dnia 22.02.2018 – informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 
Kwota jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na realizację zamówienia to 28 000 zł netto. 

Zamawiający wybrał, ze względu na zaoferowanie najniższej ceny, ofertę Drukarni „Skleniarz”, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, opiewającą na kwotę 24 360 zł brutto za całość zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodne z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV – Kod 22110000-4 (drukowane książki).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 07.03.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie MCK pok. 410.

Pozostałe oferty:

Drukarnia Moś i Łuczak, 61-065 Poznań, ul. Piwna 1 – 26 775 zł brutto.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


Z poważaniem,
Łukasz Galusek
Zastępca Dyrektora MCK ds. Programowych
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka