Programy archiwalne

Programy archiwalne

Basic Social, Cultural and Economic Problems of New Europe
Tematyka powtarzanej rokrocznie w latach 1992-1998 sesji „Basic Social, Cultural and Economic Problems of New Europe”, poświęconej podstawowym problemom społecznym, ekonomicznym i kulturowym jednoczącej się i zmieniającej Europy, modyfikowana była zależnie od bieżących potrzeb i wydarzeń. Celem programów edukacyjnych było stworzenie płaszczyzny do spotkań studentów i młodych pracowników naukowych pochodzących głównie z Europy Środkowej i Wschodniej z renomowanymi wykładowcami z całego świata. Międzynarodowe forum stało się inspiracją do dyskusji nad problematyką m.in. tożsamości kulturowej i ochrony  dziedzictwa w kontekście transformacji ustrojowej i gospodarczej, stosunków pomiędzy sąsiadującymi krajami, podobieństw i różnic w rozwoju historycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, migracjom czy fenomenowi środkowoeuropejskich regionów wielokulturowych.

Łącznie zorganizowano 67 programów, w których udział wzięło ok. 2200 uczestników pochodzących z następujących krajów:

Albania, Argentyna, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Birma, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Etiopia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jugosławia, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Kosovo, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tanzania, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wschodni Timor, Zimbabwe.

W roku 1994 zainicjowano letnie programy partnerskie z Mitteleuropazentrum, Krems/ Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Wiedeń, z których pierwszy Political & Cultural Change in Central Europe zainaugurował programy binacjonalne w programie edukacyjnym MCK. Łącznie, we współpracy z austriackim partnerem zorganizowano 16 kursów, w których wzięło udział 370 uczestników.

Wieloletnie partnerstwo z The New School for Social Research/The Transregional Center for Democratic Studies, Nowy Jork zaowocowało organizacją w latach 1992-2008 siedemnastu programów Democracy & Diversity Graduate Summer Institute adresowanych do młodych naukowców i pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i demokratyzacji, w których udział wzięło blisko 700 uczestników z całego świata.

Sommerakademie we współpracy ze Studienstiftung des deutschen Volkes w Bonn  zorganizowana została w latach 1994, 1996, 1998, 2000 z udziałem uczestników z Polski i Niemiec (każdorazowo w liczbie około 120) pracujących w grupach seminaryjnych z zakresu historii, ekonomii, polityki, literatury, historii sztuki i architektury, muzyki, biologii. W roku 2008 we współpracy z niemieckim partnerem zorganizowano w Krakowie spotkanie grupy niemieckich stypendystów w ramach projektu Osteuropatreffen. Osteuropatreffen to nowa formuła programu stypendialnego poświęconego studiom środkowoeuropejskim i swoista kontynuacja polsko-niemieckiej "Sommerakademie". Spotkanie grupy ok. 100 stypendystów było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad fenomenem metropolii Europy Środkowo-Wschodniej podczas wykładów i zajęć warsztatowych.

Ochronie dziedzictwa kulturowego poświęcone zostały następujące kursy i warsztaty:
Integrated Urban & Landscape Preservation and Restoration (1992, 1994); Integrated Urban and Landscape Heritage (1996, 1998); Heritage Landscape (1997); Heritage & Transformation (1999); International Seminar & Workshop for Young Heritage Professionals (2005) - program zorganizowany we współpracy z dr Lesterem Borleyem, byłym Sekretarzem Generalnym EUROPA NOSTRA i dyrektorem National Trust for Scotland.

Współpraca z Central European Initiative (Inicjatywa Środkowoeuropejska) zaowocowała organizacją dwóch sesji: Cities – Places of Common Memory in the CEI Region (2003, 28 uczestników z 11 krajów) oraz Architecture & Public Spaces of Historic Cities in the CEI Region (2006, 25 uczestników z 9 krajów).

Pod patronatem Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej odbywają się sesje poświęcone problematyce zarządzania miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa w krajach V4 Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries (2009: 21 uczestników, obiekty z polskiej Listy; 2010: 19 uczestników, obiekty w Czechach; 2011: 20 uczestników, obiekty z Listy słowackiej; 2012: 16 uczestników, obiekty z Listy węgierskiej, 2013: 19 uczestników, Kalwaria Zebrzydowska; 2014: 20 uczestników, Telč) adresowane do osób czynnie zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego.

Współpraca z Indiami
W czerwcu 2008 r. w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie podpisano memorandum dotyczące współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy MCK a INTACH  (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage), której celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz badań i edukacji w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. W roku  2010 miała miejsce wizyta studyjna 5-osobowej delegacji indyjskich konserwatorów i edukatorów; program pilotażowy zakładający wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa w Polsce i Indiach. W roku 2011 miała miejsce wizyta polskiej delegacji w Indiach, natomiast w 2012 r. wizyta studyjna pięciu reprezentantów INTACH w Polsce i na Słowacji.

European Campus of Excellence
W dniach 16–25 września 2015 roku MCK we współpracy ze Studienstiftung des deutschen Volkes oraz Uniwersytetem w Bremie zorganizowało w Krakowie program edukacyjny w ramach projektu European Campus of Excellence.

Program adresowany był do trzydziestu wyróżniających się studentów i młodych pracowników nauki z Polski, Niemiec oraz innych krajów europejskich, poświęcony był zjawisku miasta kreatywnego oraz wpływowi tego zjawiska na dziedzictwo kulturowe. Dwutygodniowy program Creative City obejmował warsztaty, wykłady i wizyty studyjne realizowane w Krakowie i na Górnym Śląsku, które dotyczyły transformacji, jaka zachodzi we współczesnych miastach Europy.

strona internetowa programu×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka